Home

Metan molekylformel

File:Methan Elektronenformel

Utsläpp i siffror - Metan (CH4) - Naturvårdsverke

Molekylformel. CH4. Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet med den kemiska formeln CH4. Metan är en luktfri och färglös gas och kallas ibland också för sumpgas eftersom den bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer.1 Metan är en växthusgas En allmän molekylformel för ett mättat kolväte kan därför skrivas C n H 2n+2. Metanseriens kolväten benämnes också alkaner. Molekylformeln (eller summaformeln) anger hur många atomer som ingår i molekylen. Hur atomerna är bundna till varandra kan visas med. Metan tillhör de gaser som bidrar till växthuseffekten

Metanserien - Kolväten - Organisk kemi - Kemi - Träna N

 1. I metanserien slutar alla med ändelsen -an. Ett samlingsnamn för alla kolväten som slutar på -an är alkaner. Den kemiska formeln för kolväten kallas molekylformel. Den visar vilka grundämnen molekylen innehåller och hur många av varje sort. Strukturformeln visar hur molekylen är uppbyggt i en platt variant
 2. Metan: Strukturformel for metan: Lewisstruktur for metan: Andre namn: Karban Metylhydrid Sumpgass (upresist) Kjemisk formel: CH 4: Molmasse: 16,043 g/mol: Atommasse: 16,031 atommasseeining: Utsjånad: Fargelaus gass: Eigenskapar; Smeltepunkt-182,5 °C: Kokepunkt-161,5 °C: CAS-nummer: 74-82-8: SI-einingar & STP er brukt om inkje anna er oppgjev
 3. Molekylformel Empirisk formel Vatten: H 2 O H 2 O Metan: CH 4: CH 4: Bensen: C 6 H 6: CH Glukos: C 6 H 12 O 6: CH 2 O Svavel: S 8:

Namn: Metan Summaformel: CH 4 Kokpunkt: -161,6°C Molekylmassa: 16,04 u ü Om vi jämför kolvätet pentan med kolvätet metan ser vi att det är stor skillnad på deras kokpunkter. Vi ser även att det är stor skillnad på deras molekylmassor. Pentan har en betydligt högre molekylmassa (72,15 u) jämfört med metan (16,04 u) Metan: existerar inte CH 4: CH 4: CH 4: Propan: CH 3 -CH 2 -CH 3: C 3 H 8: C 3 H 8: Ättiksyra: CH 3 -COOH C 2 H 4 O 2: CH 2 O Vatten: existerar inte existerar inte H 2 O H 2

Metanserien - Ugglans Kem

 1. Har metan och metanol samma molekylformel och strukturformel? :) anchal Medlem. Offline. Registrerad: 2008-10-14 Inlägg: 44. Har metan och metanol samma molekylformel och strukturformel? :) Hejhej! Jag undrar om typ metan - metanol, etan - etanol ja alla alkoholer har samma molekylformel och strukturformel? 2008-11-08 16:20
 2. Metan, komprimerad: X: Svenska : Naturgas, komprimerad: X: Tyska : Biogas: X: Tyska : Methan verdichtet:
 3. molekylformel, formel som anger antalet atomer av olika slag som ingår

9.50 Naturgas (metan) har molekylformeln CH4. Bensin (oktan) har molekylformeln C8H18. Förklara med hjälp av dessa molekylformler varför naturgas inte ger lika stora utsläpp av koldioxid som bensin. jag trodde så . eftersom bensin innehåller 8 kolatom per en molekyl medan metan har bara en kolatom Eftersom van der Waalsbindningar endast är tillfälliga dipol-dipol-bindningar, så försvinner de lika fort som de bildas. Därför är van der Waalsbindningar svaga. Vi kan också förstå det på det här sättet: Det krävs inte mycket energi för att bryta bindningarna mellan kvävemolekylerna i fast kväve - Fast kväve smälter vid -210 °C Ett exempel är butan (se modellen till höger) vars molekyler består av fyra kolatomer och tio väteatomer. Detta ger summaformeln C 4 H 10. Om molekylen bara innehåller en atom av ett visst atomslag utelämnar man indexsiffran 1. Vatten (två väteatomer och en syreatom per molekyl) skrivs alltså som H 2 O och inte H2O1

Metan har alltså formeln CH 4. Det är detta ämne som finns i naturgas (som är ett vanligt, fossilt bränsle). En annan mycket enkel alkan är etan. Skillnaden mot metan är att man har bytt ut en väteatom mot en ny kolatom som binder till ytterligare tre väteatomer Ämne Molekylformel Empirisk formel Vatten: H 2 O : H 2 O : Metan: CH 4: CH 4: Bensen: C 6 H 6: CH Glukos: C 6 H 12 O 6: CH 2 O : Svavel: Strukturformler Andra framställningar Elektronformel Valensformel Nattaprojektio Metanserien. Det enklaste ämnet är metan, som innehåller en kolatom och 4 väteatomer

Molekylformel. Strukturformel. Visa! Sign. metan. CH 4 . etan. C 2 H 6 . propan . butan. C 4 H 10 . C 5 H 12. Rita alla möjliga strukturformler och namnge dem! X . Halogenider: monoklor­metan. CH 3 Cl . monokloretan . 1,2-diklorpropan. C 3 H 6 Cl 2 . 1-klor-2-metylpropan . Grenade alkaner: 2,2-dimetylbutan . 3-etyl-3-metylpentan . 2-etylbutan (Slamkrypare!) X . Alkener: eten. C 2 H 4 . propen. C 3 H Metan CH 4 Namn Molekylformel Strukturformler H C H H H C C H H H H H H C H H C H H H C H H H C H H H C H C H H H H Obs ! C C H H H H H H C H H metan etan propan D kol r sp3 hybridiserat Det finns två olika butaner och tre olika pentaner Strukturer med streckformler: butane rp ent

Metan finns naturligt under marken och under havsbotten. Den atmosfäriska metan betraktas som en växthusgas. Metan bryts ner till CH 3 - med vatten i atmosfären. Vad är etan? Etan är en färglös, luktfri gasformig förening vid standardtemperatur och -tryck. Dess molekylformel och molekylvikt är C 2 H 6 och 30,07 g mol −1 respektive Metanol, även benämnt metylalkohol, karbinol eller träsprit, är den enklaste av alla alkoholer och är akut giftig vid förtäring, men är inte cancerframkallande och orsakar heller inte genetiska skador, såsom bensin. Metanol bryts snabbt ner i yt- och grundvatten till skillnad mot bensin. Den kemiska beteckningen är: CH 3 OH

Molekylformel Flyktiga organiska ämnen utom metan eller NMVOC (Non Methane Volatile Organic Compounds) är samlingsnamnet för ett stort antal gasformiga organiska föreningar, exklusive ämnet metan, som vid 293,15° K har ett ångtryck på 0,01 kPa eller mer 1 Molekylformel. CHCl 3. Triklormetan kallas även kloroform, formyltriklorid eller metantriklorid. Kloroform är dock den vanligaste benämningen. Triklormetan är ett klorerat organiskt ämne och hör till ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC) Man kan beskriva en molekyl på tre olika sätt, ex för metan Molekylformel: CH4 Strukturformel: Molekylmodell: med pinnar kalottmodell utan pinna •De fyra första kolvätena är metan, etan, propan och butan. Dessa ämnen är gaser vid rumstemperatur. •Kolväten med 5-15 kolatomer är vätskor. Resten är fasta ämnen. •Studera tabellen på s. 6 (Metanserien). Lär dig hur man skriver molekylformel och strukturformel för de 8 första kolvätena. (s. 7 Metan och vatten är molekyler av ungefär lika stor storlek. Metan består av en kola-tom och fyra väteatomer, vatten består av en syreatom och två väteatomer. Bilder på deras molekylmodeller ser ut som följande: Molekyl av metan: Grå - kol, Vit - väte Molekyl av vatten: Röd - syre, Vit - väte Molekylformel vatten: H2

Kokpunkten för kolväten av olika storlek Kolväten: Molekylformel: Kokpunkt (oC): metan CH 4-164 etan C 2 H 6-89 propan C 3 H 8-42 butan C 4 H 10-0.5 pentan C 5 H 12 36 hexan C 6 H 14 69 heptan Den viktigaste skillnaden mellan etaneten och etyn är det etan har sp3-hybridiserade kolatomer och eten har sp2-hybridiserade kolatomer medan etyn har sp-hybridiserade kolatomer. Molekylformel. Man kan beskriva en molekyl med hjälp av en molekylformel, t.ex. H2O. Strukturformel. Ämne som endast innehåller kolatomer och väteatomer. Metan. Färglös, luktfri gas, bildas när växter förmultnar i sumpmarken. Etan. 2st kolatomer som sitter ihop med varandra, varje kolatom har 3 bindningar över till väteatomer. Kolväten: Molekylformel: Kokpunkt (oC): metan CH 4-164 etan C 2H 6-89 propan C 3H 8-42 butan C 4H 10-0.5 pentan C 5H 12 36 hexan C 6H 14 69 heptan C 7H 16 98 oktan C 8H 18 125 nonan C 9H 20 151 dekan C 10H 22 174 undekan C 11H 24 196 dodekan C 12H 26 216 eikosan C 20H 42 343 triakontan C 30H 62 450 üVarje enskild van der Waalsbindningär svag.

Metan. Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH4. Metan är en luktfri och färglös gas. När den säljs kommersiellt blandas den vanligen med små mängder. illaluktande svavelföreningar såsom etylmerkaptan för att läckor lättare ska kunna upptäckas molekylformel. Den visar vilka grundämnen molekylen innehåller och hur många av varje sort. Organisk kemi, kolväte, grundämne, nomen- Metan CH 4 Etan C 2 H 6 Propan C 3 H 8 Butan C 4 H 10 O.s.v Pentan C 5 H 12 Hexan C 6 H 14 Heptan C 7 H 16 Oktan C 8 H 18 Nonan C 9 H 20 Dekan C 10 H 22. Author kyl, molekylformel, struktur-formel, Metanserien Info om sidan Övningar Begrepp Namn Molekyl-formel Strukturformel Metan 4 Etan C 2 H 6 Propan C 3 H 8 Butan C 4 H 10 O.s.v Pentan C 5 H 12 Hexan C 6 H 14 Heptan C 7 H 16 Oktan C 8 H 18 Nonan C 9 H 20 Dekan C 10 H 2

Metan består av en kola-tom och fyra väteatomer, vatten består av en syreatom och två väteatomer. Bilder på deras molekylmodeller ser ut som följande: Molekyl av metan: Grå - kol, Vit - väte Molekyl av vatten: Röd - syre, Vit - väte Molekylformel vatten: H2O Molekylformel metan: CH Metan CH4 Namn Molekylformel Strukturformler H C H H H C C H H H H H H C H H C H H H C H H H C H H H C H C H H H H Obs ! CC H H H H H H C H H metan etan propan Då kol är sp 3 hybridiserat Det finns två olika butaner och tre olika pentaner Strukturer med streckformler: butaner pentaner Föreningar som har olika strukturformler men samma molekylformel kallas ISOMERE Exempel på kemiska molekylföreningar är vatten, H 2 O, och metan, CH 4. Förutom molekylföreningens empiriska formel som anger enklaste heltalsförhållande mellan ämnets atomer t ex CH 3 har molekylföreningar också en molekylformel som anger antalet atomer av varje slag i en molekyl t ex C 2 H 6 Kolväten: Molekylformel: Kokpunkt (oC): metan CH 4-164 etan C 2 H 6-89 propan C 3 H 8-42 butan C 4 H 10-0.5 pentan C 5 H 12 36 hexan C 6 H 14 69 heptan C 7 H 16 98 oktan C 8 H 18 125 nonan C 9 H 20 151 dekan C 10 H 22 174 undekan C 11 H 24 196 dodekan C 12 H 26 216 eikosan C 20 H 42 343 triakontan C 30 H 62 45

Organisk kemi: kol, kolväten, alkoholer

Empirisk formel - Wikipedi

 1. dre kol. Koldioxid innehåller ju en kolatom och två syre
 2. Namn: Metan Summaformel: CH4 Kokpunkt: -161,6°C Molekylmassa: 16,04 u ü Om vi jämför kolvätet pentan med kolvätet metan ser vi att det är stor skillnad på deras kokpunkter. Vi ser även att det är stor skillnad på deras molekylmassor. Pentan har en betydligt högre molekylmassa (72,15 u) jämfört med metan (16,04 u)
 3. Molekylformel: Aggregationstillstånd vid rumstemperatur: 1: Metan: CH 4: Naturgas: 2: Etan: C 2 H 6: Gas: 3: Propan: C 3 H 8: Flytgas: 4: Butan: C 4 H 10 : Flytgas: 5: Pentan: C 5 H 12: Vätska: 6: Hexan: C 6 H 14: Vätska: 7: Hepetan: C 7 H 16: Vätska: 8: Oktan: C 8 H 18: Vätsk
 4. Metan CH 4 Etan C 2 H
 5. Ämne Molekylformel Empirisk formel Vatten: H 2 O : H 2 O : Metan: CH 4: CH 4: Bensen: C 6 H 6: CH Glukos: C 6 H 12 O 6: CH 2 O : Svavel: Strukturformler Andra framställningar Elektronformel Valensformel Nattaprojektio

Franska. Methane liquide réfrigéré. X. Svenska. Biogas. Svenska. Metan, kyld, flytande. X Det enklaste ämnet är metan, som innehåller en kolatom och 4 väteatomer. För varje nytt ämne byggs kolkedjan på med en kolatom och två väteatomer. En allmän molekylformel för ett mättat kolväte kan därför skrivas C n H 2n+2.Metanseriens kolväten benämnes också alkaner . Estrar - Naturvetenska

metan etan propan Då kol är sp 3 hybridiserat Det finns två olika butaner och tre olika pentaner Strukturer med streckformler: butaner pentaner Föreningar som har olika strukturformler men samma molekylformel kallas ISOMERER Det finns alltså tre isomera pentaner. Dessa har olika fysikaliska egenskaper, t.ex. kokpunkt. De bör därför ha. Man skriver alltså inte O2, utan man skriver två separata O som står för två syreatomer. Detta är för att alla ska känna igen en organisk syra direkt när man ser molekylformeln. Detta innebär att när man skriver moleylformeln för metansyra (myrsyra) skriver man CH2O2, utan man skriver H COOH Alkaner Alkaner är kolväten med endast enkelbindningar mellan atomerna. Den enklaste alkanen är metan(CH4). Alkaner har molekylformeln CnH2n+2 Namngivning: 1 - Metan 2 [ Strukturformel Förekomst Användning Namn Molekylformel Strukturformel Förekomst Användning Metan Etan Eten Etanol Etan-syra Propan. st en trippelbindnin

Har samma molekylformel men olika strukturformel ??? substituent härskning strukturformel molekylformel hydroxylgrupp isomerer polysackarider alkylgrupper alkener freoner metan cykloalkaner proteiner polyeten alkyner ester sockerarter omättade aromatiska flervärd Det enklaste ämnet är metan, som innehåller en kolatom och 4 väteatomer. För varje nytt ämne byggs kolkedjan på med en kolatom och två väteatomer. En allmän molekylformel för ett mättat kolväte kan därför skrivas C n H 2n+2.Metanseriens kolväten benämnes också alkaner . Kemi - Mättade och omättade kolväte . Omättade kolväten Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH4.Metan är en luktfri och färglös gas. När den säljs kommersiellt blandas den vanligen med små mängder illaluktande svavelföreningar såsom etylmerkaptan för att läckor lättare ska kunna upptäckas

Metan CH 4 H C H H H H H H H 109,5o Tetrahedrisk riktade sp3orbitaler Etan C C 2 H 6 Propan C 3 H 8 Butan C 4 H 10 Pentan C 5 H 12 Hexan C 6 H 14 föreningar med samma molekylformel (summaformel) men med olika strukturformel.Förut omraka klk edjor an även grenade ols lettförk a. Ex. 3 st isomerer finns av summaformelsn C 5 Metanserien. Det enklaste ämnet är metan, som innehåller en kolatom och 4 väteatomer. För varje nytt ämne byggs kolkedjan på med en kolatom och två väteatomer. En allmän molekylformel för ett mättat kolväte kan därför skrivas C n H 2n+2.Metanseriens kolväten benämnes också alkaner ; Buten - Wikiped a) Kolvätets namn: Metan. Beskriv strukturformel: Ett C i mitten binder fyra spridda H. Alla bindningar är enkla. Molekylformel: CH_4 . Mättad eller omättad: mättad . b) Strukturformel: Två C är bundna till varandra. De binder även tre H vardera. Alla bindningar är enkla. Kolvätets namn: Etan . Molekylformel: C_2H_6 . Mättad eller omättad: mätta Användningsområde: i blyertspennor - svärtan som fastnar på pappret är avskrapade skikt. Blyerts leder ström ganska dåligt och används därför i elektriska kretsar som motstånd. Grafit kan brinna och kan användas som bränsle. Bildning: Bildas genom att växtdelar och döda djur förmultnar under frånvaro av syre Har samma molekylformel men olika strukturformel: Ringformiga kolväten Sådana kolväten är arener (t.ex. bensen) Halogenalkaner med fluor- och kloratomer som substituenter: Kolväten med dubbelbindning: Kan eten polymeriseras till: Sägs kolföreningar som kan addera brom.

Kolförening

Strukturformel - Wikipedi

 1. Metanserien. Det enklaste ämnet är metan, som innehåller en kolatom och 4 väteatomer. För varje nytt ämne byggs kolkedjan på med en kolatom och två väteatomer. En allmän molekylformel för ett mättat kolväte kan därför skrivas C n H 2n+2.Metanseriens kolväten benämnes också alkane
 2. Allmän molekylformel för alken är: C n H 2n; Exempel Skriv molekylformeln för en alken med 15 kolatomer. Antal väteatomer: 2n = 2 × 15 = 30 Molekylformel: C 15 H 30. Alkener (video av Magnus Ehinger) ALKYN Alkyner är omättade kolväten, eftersom alken molekyler har en trippelbindning mellan två kolatomer
 3. Kokpunkten för kolväten av olika storlek Kolväten: Molekylformel: Kokpunkt (oC): metan CH 4-164 etan C 2 H 6-89 propan C 3 H 8-42 butan C 4 H 10-0.5 pentan Exempel på kedjeisomera föreningar är butan (även n-butan. Hej. Nu ska jag snart plugga lite till alla proven/läxförhören vi har nästa vecka. I morgon har vi Kemi förhör

Strukturformel Molekylformel Metan En kolatom CH 4 Etan Två kolatomer C C 2H 6 H C H H H H H KOLVÄTEN. Alkaner Metan Etan Propan Butan Pentan Hexan Heptan Nonan Dekan CH 4 C 2H 6 C 3H 8 C 4H 10 C 5H 12 C 6H 14 C 7H 16 C 8H 18 C 9H 20 C 10H 22 Oktan Gas Gas Gas Gas Flytande Flytande Flytande Flytande Flytande Flytand Kolväten är organiska ämnen som bara består av kol och väte. De som bara innehåller enkelbindningar kallas för alkaner, de med dubbelbindningar kallas för alkener och de med trippelbindningar kallas för alkyner.. Alkaner. Alkaner är kolväten med endast enkelbindningar mellan atomerna. Den enklaste alkanen är metan(CH 4).. Alkaner har molekylformeln C n H 2n+ Således metan kokar vid minus 162 grader Celsius, etan kokar vid minus 89 grader,. Kokpunkten för kolväten av olika storlek Kolväten: Molekylformel: Kokpunkt (oC): metan CH 4-164 etan C 2 H 6-89 propan C 3 H 8-42 butan C 4 H 10-0.5 pentan Exempel på kedjeisomera föreningar är butan (även n-butan) och isobuta

Några envärda alkoholer. Smält- och kokpunkter för alkoholerna i tabellen avser formerna med rak kolvätekedja Molekylformel Strukturformel; metan. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan bare dele innholdet med samme lisens som det opprinnelige innholdet. Bjørg E. B. Aurebekk Bruk bildet. Etanol. C 3 H 7 OH Glykol. Denne

Summaformel - Wikipedi

Har metan och metanol samma molekylformel och

Metan, komprimerad - RIB Farliga ämne

Skillnaden mot metan är att man har bytt ut en väteatom mot en ny kolatom som binder ytterligare tre väteatomer. Molekylformeln för detta ämne blir C2H6. Etan är en färglös och brännbar gas som huvudsakligen finns i råolja och naturgas När det gäller metan, CH 4, måste du inkludera kol (C) och syre (H) i listan. Metan består av en kolatom och fyra väteatomer. När det gäller glukos, C 6 H 12 O 6, måste du inkludera kol (C), väte (H) och syre (O) i listan. Glukos består av sex kolatomer, tolv väteatomer och sex syreatomer. Hitta relativ atommassa av varje element i molekylen

molekylformel - Uppslagsverk - NE

9.50 Naturgas (metan) har molekylformeln CH4. Bensin ..

Namn: Metan Summaformel: CH 4 Kokpunkt: -161,6°C Molekylmassa: 16,04 u ü Om vi jämför kolvätet pentan med kolvätet metan ser vi att det är stor skillnad på deras kokpunkter. Vi ser även att det är stor skillnad på deras molekylmassor. Pentan har en betydligt högre molekylmassa (72,15 u) jämfört med metan (16,04 u) molekylformel : navn : molekylformel : methyl: CH 3-hexyl: C 6 H 13 - ethyl : C 2 H 5-heptyl: C 7 H 15-propyl: C 3 H 7-octyl: C 8 H 17-butyl: C 4 H 9-nonyl: C 9 H 19 - pentyl: C 5 H 11-decyl: C 10 H 21 molekylformel Alkoholens strukturformel Metan Etan Propan Butan Alkoholens kemiska namn Alkoholens handelsnamn Alkoholens användningsområde och/eller egenskaper Alkoholens molekylformel Alkoholens strukturformel Alkoholens kemiska namn Alkoholens handelsnamn Alkoholens användningsområde och/eller egenskaper Alkoholens molekylformel Alkoholen • metan Metan är det enklaste kolvätet. I en metanmolekyl finns det en kolatom och fyra vä- teatomer. Molekylformeln är CH4. Metan är en färglös och luktfri gas. Strukturformeln och molekylmodellen finns på sidan 161. • etan Etan är ett kolväte. I en etanmolekyl finns det två kolatomer och sex väteatomer. Molekylformeln är C2H6

organisk kemi | alkaner | alkener | metanserien | strukturformel | metan | bensin | kolväte | naturga Molekylformel för bensen: C 6H 6 • Den empiriska formeln ger heltalsförhållandet mellan ingående atomslag i ett kemiskt ämne Metan är den begränsande reaktanten. Vatten finns kvar i produkt-blandningen efter fullständig reaktion. Avsnitt3.11 Begränsande reaktan Metan: färglös, luktfri gas ,( biogas, biobränsle i bussar) Etan: färglös och luktfri gas. Propan: gas. Butan: gas . Större molekyler har högre smältpunkt och kokpunkt, 5-16 kolatomer: vätskor och mer än 16 kolatomer är fasta ämnen

Namn alkan Molekylformel Metan CH 4 Etan C 2 H 6 Propan C 3 H 8 Butan C 4 H 10 Pentan C 5 H 12 Hexan C 6 14 Heptan C 7 H 16 Oktan C 8 H 18 Nonan C 9 H 20 Dekan C 10 H 22. Author: Gozzi Maria Created Date En allmän molekylformel för ett mättat kolväte kan därför skrivas C n H 2n+2.Metanseriens kolväten benämnes också alkaner Metan 1 CH 4 Etan 2 C 2H 6 Propan 3 C 3H 8 Butan 4 C 4H 10 Pentan 5 C 5H 12 Hexan 6 C 6H 14 Heptan 7 C 7H 16 Oktan 8 C 8H 18 Nonan 9 C 9H 20 Dekan 10 C 10H 22 Prefixenmet-,et-,prop-ochbut-har av historiska skäl fått representera organiska ämnen med en, två, tre. molekylformel strukturformel systematiskt namn heptan oktan isobutan Kolkedjans struktur delar alla kolföreningar i tre klasser: •kolväten med kedjeformad eller öppen kolkedja (både förgrenade och oförgrenade) •cykliska kolväten cyklopropan cyklohexan OBS! Aromatiska kolväten klassifieras inte som omättade kolväten Metan CH 4 Etan C 2 H 6 Propan C 3 H 8 Butan C 4 H 10 O.s.v Pentan C 5 H 12 Hexan C 6 H 14 Heptan C 7 H 16 Oktan C 8 H 18 Nonan C 9 H 20 Dekan C 10 H 22. Raka eller grenade kolväten Ett kolväte kan ha samma molekylformel men olika strukturformel. Kolvätet på bilden ovan heter butan och har en rak kolkedja. Det inne-bär att kolatomerna.

van der Waals-bindningar - Magnus Ehingers undervisnin

Alkener, alkyner, halogenkolv ten kyl, molekylformel, struktur-formel, Metanserien Info om sidan Övningar Begrepp Namn Molekyl-formel Strukturformel Metan 4 Etan C 2 H 6 Propan C 3 H 8 Butan C 4 H 10 O.s.v Pentan C 5 H 12 Hexan C 6 H 14 Heptan C 7 H 16 Oktan C 8 H 18 Nonan C 9 H 20 Dekan C 10 H 2 Start studying Organisk kemi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Summaformler - Naturvetenskap

Molekylformel Vätefluorkolföreningar (HFC) räknas till gruppen så kallade f-gaser. HFC bryter inte ned ozonskiktet och används därför som ersättningsmedel för ozonförstörande klorfluorkarboner (CFC) och klorerade fluorkolväten (HCFC) En allmän molekylformel för ett mättat kolväte kan därför skrivas C n H 2n+2.Metanseriens kolväten benämnes också alkaner Etanol har använts som konserveringsmedel och ingrediens i drycker sedan lång tid tillbaka och används även idag inom en mängd olika områden, som exempelvis industri, medicin, forskning och i många olika drycker. 1 Fyll i strukturformlerna för de molekyler som du har byggt i tabellen. Kolväte. C antal. H antal. Molekylformel. metan. 1. 4. CH4. etan. 2. 6. C2H6. propan. 3. 8.

Sammanfattning Organisk kemi 1

Strukturformel metan de

Namn Anv. område Molekylformel Strukturformel Metan naturgas CH 4 Oktan Beståndsdel i bensin C 8 H 18 14. Skriv namn, användningsområde, molekylformel, och rita strukturformel för: a. ett kolväte från alkenserien Olika användningsområden för Fotogen eftersom olika sorter innehåller 28-48% paraffiner, aromater 20-50% eller 8% till 15%, 1-6% omättade kolväten, C11-C17 kolväte. molekylformel, strukturformler. och streckformel för de sex första alkanerna. Bygg molekylmodeller av metan, etan och propan. Vad symboliserar pinnen mellan kolatomerna? Vrid runt på bindningarna i modellen av propan. Notera att den kan få olika 3D utseende men att det ändå är samma molekyl Kokpunkten för kolväten av olika storlek Kolväten: Molekylformel: Kokpunkt (oC): metan CH 4-164 etan C 2 H 6-89 propan C 3 H 8-42 butan C 4 H 10-0.5 pentan C 5 H 12 36 hexan C 6 H 14 69 heptan C 7 H 16 98 oktan C 8 H 18 125 nonan C 9 H 20 151 dekan C 10 H 22 174 undekan C 11 H 24 196 dodekan C 12 H 26 216 eikosan C 20 H 42 34 Kokpunkten för kolväten av olika storlek Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar. · Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt. · Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön Molekylformel Perfluorkolväten (PFC) räknas till gruppen f-gaser och de har en betydande växthuseffekt. För att få alla växthusgaser jämförbara räknas de om till koldioxidekvivalenter 1

PPT - Organisk kemi PowerPoint Presentation - ID:698588PPT - Organisk kemi PowerPoint Presentation, free download

Molekylformel — molekylforme

Gaserna med metan, etan, propan och butan. 9.21 Vilken molekylformel har. Båda typer av mobbning är en grov mobbning. Använd plikt- och konsekvens­etiska modeller för att undersöka vilka regler och vilka konsekvenser som de båda sidorna använder Exempelvis kan tillstånd från kommunen behövas Organisk kemi, kolväte, grundämne, nomenklatur, metanserie, alkaner, mole-kyl, molekylformel, struktur-formel Fördjupning Metanserien Info om sidan Övningar Begrepp Namn Molekyl-formel Strukturformel Metan CH 4 Etan C 2 H 6 Propan C 3 H 8 Butan C 4 H 10 O.s.v Pentan C 5 H 12 Hexan C 6 H 14 Heptan C 7 H 16 Oktan C 8 H 18 Nonan C 9 H 20 Dekan har lika molekylformel c IA—C —C—C strukturisomerer Alla har molekylformeln C H 5 12 . CH—CII lågt nummer som möjligt. Cll Gil—Cll Det som hänger på 1 Stamkolväte sidogrupp. Den här kallas 1 Stamkolväte Namnet blir 2-metyl-butan metan, benämns då metyl. 3 Numrering 0m vi eliminerarvatten ur etanol Vi ska bilda en alken, ett. Skriv molekylformel och rita strukturformel för metan. 15. Var hittar vi metan? 16. Vad använder vi biogas till och varifrån får vi biogasen? 17. Vad använder man etan till? 18. Vad använder man propan och butan till? Skriv molekylformel och rita strukturformel för båda. 19..

Metanol - Wikipedia, den frie encyklopædi

Molekylbygge av kolväten - Magnus Ehingers undervisnin

Allt packat mot mitten av röret och så gjuta igen ytterändarna med två betongproppar på kanske vardera 45 meter (om sprängladdningen upptar 10 meter i rörets mitt) NOMENKLATUR (kort version) ALKANER mättade alifatiska kolväten Acykliska: CnH2n+2 Namn Molekylformel Hexan C 6 H 14 2,4,6-trinitrotoluen trotyl Nitrogruppen betraktas alltid som substituent nitrometan 3-nitrocyklohexen CH 3. Strukturformel För Metan, CH4 Strukturformel För Etan, C2H6 17. Kolväten med modeller Namn Molekylformel Strukturformel Molekylmodell Metan CH4 Etan C2H6 Propan C3H8 Butan C4H10 18. Metanserien De med kortast kolkedjor är i gasform. De halvlånga är.

Grafit strukturformel - grafit (nybildning av grekiskaKemi 2: Organisk kemi - ÄmnesklasserPPT - Underkapitler PowerPoint Presentation, free download
 • Aeotec MultiSensor 6 reset.
 • Securitas Malmö.
 • Volym densitet.
 • Polariserade solglasögon Specsavers.
 • Ruger 10/22 takedown magasin.
 • Hatten Förlag tecken som stöd.
 • Game Music quiz.
 • Sony Walkman usb.
 • Du hast es dir verdient Sprüche.
 • Manliga könsorgan namn på.
 • Väder Luxemburg.
 • Duales Studium Soziale Arbeit Bielefeld.
 • Raider bar.
 • Annika Lantz intervjumetodik.
 • Long term weather copenhagen.
 • Petsamo karta.
 • Best balance transfer cards for good credit.
 • Spelutvecklarindex.
 • Sims 4 Cheats Fähigkeiten.
 • ZZ Top legs.
 • Där björkarna susa original.
 • Stora testiklar.
 • McNally Sagal Katey Sagal.
 • Venedig Pizzeria Linköping.
 • UdK Konzertsaal Tickets.
 • Medsökande lån Swedbank.
 • Next Maxi Dress.
 • Terminsavslutning Engelska.
 • Färgcirkel inredning.
 • Bygglov staket Stockholm.
 • Maslows behovspyramide seksualitet.
 • List of cities eu.
 • Long let apartments in Bugibba Malta.
 • Bra nybörjarfiol.
 • Förskolan Rymden.
 • Go your own way lyrics.
 • Add Christmas background to photo.
 • TUI Family Life Rhodos Kolymbia.
 • En bland de fem stora Korsord.
 • Michael Richards 2020.
 • Vilken tid slutar Kalle Anka på julafton.