Home

Meddelarskydd privatanställda

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Sammanfattning. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om meddelar ­ skydd i vissa enskilda verksamheter med några justeringar.. Den nya lagen innebär i huvudsak att anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Andra privatanställda har dock inte samma skydd mot ingrepp från arbetsgivaren som offentliganställda. Ett visst meddelarskydd för privatanställda kan också i vissa fall åstadkommas genom kollektivavtal eller andra avtal

Ett visst meddelarskydd för privatanställda kan i vissa fall åstadkommas genom kollektivavtal eller andra avtal. Om en kommun eller landsting sluter avtal med en privat utförare, ska också kommunen respektive landstinget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över (3 kap. 19 a § kommunallagen [1991:900]) Utredaren ska ha som utgångspunkt att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som det är möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda. Samtidigt är det inom vård, skola och omsorg som behovet av stärkt meddelarskydd har visat sig tydligast Nyare förarbeten om arbetsrätt från Utredningen om meddelarskydd för privatanställda • Sören Öman har samlat referenser till nyare förarbeten om arbetsrätt. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Genom att alltmer offentligt finansierad verksamhet inom t.ex. välfärdssektorn bedrivs i privat regi har möjligheterna till insyn i hur de offentliga medlen används minskat

Privatanställda kan även ges motsvarande en meddelarfrihet och ett meddelarskydd genom avtal. Jag tycker att det i stort sett finns en tillräcklig reglering för att privatanställda ska kunna rapportera och offentliggöra vissa typer allvarliga missförhållanden TCO har länge arbetat för att anställda i all offentligt finansierad verksamhet ska ha samma rättigheter att skyddat meddela media om olika missförhållanden. Regeringens beslut om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet är ett viktigt steg framåt för yttrandefriheten Privatanställda kan få meddelarskydd. Publicerad: 1 September 2016, 05:59. Foto: Thinkstock. Privatanställda inom vården kan omfattas av meddelarskyddet. Nu ska även anställda inom offentligt finansierad men privat driven verksamhet inom vård, skola och omsorg omfattas av meddelarskyddet

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt

 1. Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet har föreslagit att meddelarskyddet ska förstärkas i skola, vård och socialtjänst. Behovet av att kunna meddela och offentliggöra uppgifter kan dock antas vara lika stort inom många andra verksamhetsområden som är offentligt finansierade, t.ex. kollektivtrafik och färdtjänst
 2. Även vissa privatanställda får meddelarskydd Halland Även anställda hos privata entreprenörer inom vård, skola och omsorg får nu ett lagligt meddelarskydd, alltså rätt att vända sig till massmedia utan att riskera efterräkningar
 3. skat
 4. skat
 5. Meddelarskydd innebär att offentliganställda utan konsekvenser kan lämna uppgifter, i syfte att uppmärksamma missförhållanden, till media Vision har länge drivit frågan att samma rättigheter ska gälla för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
 6. Dir. 2012:76 Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Justitiedepartementet). Arbetsrättsligt förarbete som Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 7. Privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Regeringen har den 29 november lämnat ett förslag till riksdagen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda. Skyddet gäller de som är anställda i offentligt finansierad verksamhet

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet . Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 september 2016 . Morgan Johansson . Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll . Genom att alltmer offentligt finansierad verksamhet inom t.ex Dir. 2016:4 Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade (Justitiedepartementet). Arbetsrättsligt förarbete som Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Utredningen överlämnar betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79). Utredningens uppdrag är härmed slutfört. Göteborg i november 2013 Margareta Åberg /Kristian Karlemo Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Enligt ett beslut igår får de samma rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media. Riksdagen sade igår ja till regeringens lagförslag om att stärka meddelarskyddet för privatanställda som jobbar inom verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel Privatanställda som jobbar inom offentligt finansierad kollektivtrafik ska få meddelarskydd. Det föreslås i en ny utredning som presenterades idag, den 23 maj 2017

Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt

Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad

Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i Prop. offentligt finansierad verksamhet 2016/17:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehål Meddelarskydd Den 1 september 2016 har regeringen lämnat ett förslag om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Förslaget är lämnat till Lagrådet för granskning

ST kräver att meddelarskyddet breddas Den statliga utredningen Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79) har föreslagit att meddelarskyddet ska omfatta även privat verksamhet som bedrivs inom vård, skola och omsorg. ST välkomnar detta, men menar att det inte räcker Regeringen beslutade nyligen om en så kallad lagrådsremiss om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Lagrådsremissen innehåller ett lagförslag om hur det meddelarskydd som gäller för anställda i offentlig verksamhet utsträcks till att även omfatta privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, men bara inom områdena vård, skola och. En ny lag ska ge privatanställda inom vissa offentligt finansierade verksamheter meddelarskydd. Lagen röstades igenom i riksdagen i dag och träder i kraft den 1 juli

Utredningen om meddelarskydd för privatanställda

Privatanställda ska få meddelarskydd. Uppdaterad 13 februari 2014 Publicerad 13 februari 2014. Ett nytt lagförslag är tänkt att ge privatanställda inom välfärden ett skydd om de vill. Nästa steg meddelarskydd för privatanställda i vissa enskilda verksamheter. I den nya lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter som beslutats av riksdagen och träder i kraft 1 juli 2017 finns en koppling till det skydd för offentliganställda som finns i grundlagen, men det är viktigt att notera att lagen inte ger samma skydd Fullt meddelarskydd även för privatanställda i skola, vård och omsorg. Meddelarskyddet ska vara detsamma i offentlig och privat skola, vård och omsorg. Det föreslår Meddelarskyddsutredningen, som la fram sitt förslag i början av december Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig - från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Meddelarskydd för privatanställda I dag den 1 september 2016 har regeringen till Lagrådet lämnat ett förslag om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Förslaget innebär att ett förstärkt meddelarskydd införs från och med den 1 april 2017

Meddelarskydd Allt pekar på att privatanställda i vård, skola och omsorg kommer att få ett stärkt meddelarskydd som liknar offentliganställdas nästa år. I onsdags gick motionstiden ut och inga motioner emot regeringens lagrådsremiss har inkommit Äntligen meddelarskydd för privatanställda i välfärden 2013-12-04 Därför är vi mycket positiva till ett nytt utredningsförslag som ger anställda i privata företag inom vård, skola och omsorg samma rättigheter som offentligt anställda att larma om brister i verksamheten Lagförslag om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Regeringen föreslår i en proposition ( 2016/17:31 ) att privatanställda i offentligt finansierad verksamhet ska få motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet 30 juni 2017 Genom en ny lag som börjar gälla den 1 juli 2017 utvidgas meddelarskyddet till att omfatta privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Ditt företag omfattas om • Ni har verksamhet inom skola, vård eller omsor

Meddelarskydd för privatanställda

Den första juli utsträcks meddelarskyddet för offentliganställda till att gälla även privatanställda i verksamheter som finansieras med offentliga medel. Det betyder att det blir förbjudet att efterforska och straffa medarbetare som lämnar uppgifter till media Privatanställda kan få meddelarskydd 20 februari, 2001. Ett lagförslag om meddelarskydd även för privatanställda lämnades i fredags till demokratiminister Britta Lejon Privatanställda får inget meddelarskydd Alliansen går inte med på meddelarskydd för anställda inom företag som utför tjänster på entreprenad åt kommuner och landsting. -- De är mer intresserade av företagens bästa än hänsyn till kvalité i vården, säger kommunalaren och riksdagsledamoten Christina Zedell (S) om Alliansen

Meddelarskydd ett viktigt steg för yttrandefriheten för

Anställda som jobbar på privatägda företag som finansieras med skattepengar ska omfattas av samma meddelarskydd som anställda i kommuner och landsting. Det anser regeringens utredare som i dag presenterade sitt lagförslag En ny lag föreslås ge privatanställda i skattefinansierade verksamheter stärkt meddelarskydd. Det innebär att de har rätt att anonymt berätta för massmedier om missförhållanden. - Det är ett steg i rätt riktning. Modiga »whistleblowers« ska inte behöva straffas för sitt mod, säger. Efterlängtat meddelarskydd för privatanställda i offentlig välfärdsverksamhet ons, dec 04, 2013 12:59 CET. Vision är mycket positivt till förslaget om ett stärkt meddelarskydd för privat anställda i offentligt finansierade verksamheter. Men lagförslaget borde inte begränsa sig till verksamheter inom vård, omsorg och skola

Meddelarskydd bör gälla även privatanställda inom kollektivtrafiken, föreslår en statlig utredning i dag. Den gruppen skulle i så fall läggas till anställda inom privat skola, vård och omsorg, som får meddelarfrihet 1 juli Vårdförbundet tillstyrker förslaget om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad vård, skola och omsorg. Förbundet instämmer i att det förstärkta meddelarskyddet bör regleras i en egen lag för att de anställda ska få bästa möjliga skydd Lagarna som ger privatanställda meddelarskydd. Två lagar ger skydd för privatanställda när de slår larm om allvarliga missförhållanden. Nyhet 2013-06-10 Centralt Beslut över blocken — ja tack. Ledare i Lärarnas tidning 10-11/13. Den nya lagen om meddelarskydd för privatanställda ger ingen rätt att lämna ut handlingar till media. Det beror på att offentlighetsprincipen inte gäller dessa privata verksamheter. Källskydd. Den som tar emot informationen på redaktionen får inte avslöja källan. Läs mer om källskydd här. Chefen får inte lusk Almega sätter företagsintresset främst när man argumenterar mot förslaget om stärkt meddelarskydd för välfärdens privatanställda. Men medborgar- och personalintresset måste väga tyngre. Publicerad: 9 Juni 2014, 11:0

Stärkt meddelarskydd för privatanställda. En anställd kan ha rätt att slå larm om allvarliga missförhållanden och inom offentligt finansierad verksamhet har anställda rätt lämna information om sin arbetsgivare till pressen. Vi reder ut vad som gäller REPLIK Arbetsgivarorganisationen Almegas chefsjurist Jonas Stenmo uttrycker i en debattartikel i Dagens Samhälle den 23 maj kritik mot förslaget att stärka meddelarskyddet för privatanställda inom välfärden.. I dag omfattas inte privatanställda inom offentligt finansierad verksamhet av offentlighetsprincipen på samma sätt som offentliganställda i och med ett begränsat meddelarskydd

Privatanställda kan få meddelarskydd - Dagens Medici

 1. Fackförbundet Kommunal har omkring 100.000 privatanställda medlemmar som arbetar i offentligt finansierad verksamhet och har länge krävt ett lagstadgat meddelarskydd även för dem
 2. Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet SOU 2013:79 Dnr Ju 2013/8404/L6 14-0011 Sammanfattning Betänkandet innehåller förslag till hur det meddelarskydd som gäller för anställda i offentlig verksamhet kan utsträckas till att även omfatta privatanställda i offentligt finansierad verksamhe
 3. betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79), får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av docent Bengt Lundell efter samråd med docent Vilhelm Persson. Betänkandet innehåller ett förslag till en ny lag om rätt att meddela uppgifter fö
 4. Enligt utredningen om Stärkt meddelarskydd för privatanställda är det en rimlig utgångspunkt att enhetliga och tydliga regler är en bra grund för en väl fungerande yttrandefrihet. Det är en rimlig utgångspunkt. Däremot är det inte det lämpligaste alternativet att överföra ett system som är skapat för den offentliga sektorn till privat sektor
 5. Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över justitiedepartementets förslag till ovan rubricerade betänkande (SOU 2013:79). Anställning Källkritik Opinion. Publicerad 29 april 2014

Remissvar Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Betänkandet av utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet tar sitt avstamp i frågan om behov av stärkt skydd för att trygga rapporteringen om förhållanden som det i samhället kan finnas anledning att särskilt uppmärksamma I utredningen Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79) som presenterades i slutet av 2013 föreslås meddelarskydd för privatanställda inom vård, skola och omsorg Pressmeddelande - 07 Maj 2014 22:46 Remissyttrande Ju2013/8404/L6 betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhe

Privatanställda får stärkt meddelarskydd Rätten att berätta för medierna om missförhållanden på jobbet, i syfte att dessa ska gå ut med dem offentligt, ingår i det så kallade meddelarskyddet. Nu får privatanställda i offentlig sektor samma villkor som de offentliganställda Privatanställda inom skattefinansierad vård, skola och omsorg får ett förstärkt meddelarskydd, efter beslut i riksdagen. Ett steg framåt säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke, som dock ser en del brister i den nya lagen Lärarförbundet är landets största lärarfack och organiserar givetvis privatanställda lärare i friskolor och ger samma stöd kring lön, villkor och erbjudande om kurser som vi ger till kommunalt anställda lärare. Vi skriver kollektivavtal med flera privata arbetsgivarorganisationer, som Almega, Sobona, KFO, Arbetsgivaralliansen, IDEA, m.fl LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin T1 - Remissyttrande: Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79) AU - Lundell, Bengt. PY - 2014. Y1 - 2014. KW - Remissyttrande. KW - Comments on official report. M3 - Övrigt. ER

Riksdagen har fattat beslut om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Lagen börjar gälla från 1 juli 2017. Den som arbetar i en privat verksamhet inom vård, skola och omsorg ska få motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media privatanställda och offentliganställda. Till skillnad från privatanställda kan offentliganställda göra gällande sin grundlagsstadgade yttrandefrihet i regeringsformen gentemot arbetsgivaren. Enskilda i Sverige har ett särskilt meddelarskydd genom reglering i tryckfrihetsförordningen oc Remissyttrande Ju2013/8404/L6 betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är föreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden (Private Equity)

Även vissa privatanställda får meddelarskydd H

 1. Ja till lagstiftad rätt till meddelarskydd. Vårdföretagarna har lämnat remissvar på utredningen Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79). Vårdföretagarna vill se lagstadgad rätt att larma om missförhållanden
 2. Det behövs ett utvidgat meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Det anser riksdagens konstitutionsutskott, KU, som nu kräver att regeringen snabbt tillsätter en utredning
 3. Meddelarskydd för privatanställda inom offentligt finansierad vård, omsorg och skola - det är en av de nya lagar som träder i kraft på lördag
 4. Meddelarskyddet gäller även inom kommunala bolag som kommunen äger mer än hälften av. Vilka omfattas inte? Privatanställda som inte arbetar inom vård, skola och omsorg. Anställda i statliga bolag omfattas inte heller av meddelarskyddet. Vad hamnar under meddelarskyddet
 5. Ingen ändring av meddelarskyddet för privatanställda i vården. Privatanställda inom vården ska kunna slå larm utan att chefen jagar efter. Det tycker en majoritet av riksdagsledamöterna inom folkpartiet, centern och kristdemokraterna. Ändå planerar regeringen ingen lagändring
 6. ister Beatrice Ask

Bra med stärkt meddelarskydd för privatanställd

Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade lämnade den 23 maj sitt betänkande Meddelarskydd - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) till justitieminister Morgan Johansson.Utredningen föreslår att ett stärkt meddelarskydd ska gälla också för privatiserade offentliga verksamheter. 2013 kom utredaren Margareta Åbergs betänkande med rubriken »Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet«. Utredningen som, tillsatts av alliansregeringen, föreslog ett utökat meddelarskydd som endast skulle omfatta vård, skola och omsorg i privat regi. Arbete med att ta fram en lagrådsremiss pågår nu Utredningen ska se över hur privatanställda i offentligt finansierad verksamhet skulle kunna få starkare meddelarskydd. Regeringen vill att de privatanställda så långt som möjligt ska få samma meddelarskydd som offentligt anställda har Privatanställda inom skattefinansierad vård, skola och omsorg får ett förstärkt Meddelarskydd från och med den 1 juli.. SvD - 18 mar 17 kl. 18:33 Utan meddelarskydd kan Springares polisleg vara i far Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79) Under senare tid har allt fler offentligt finansierade verksamheter övergått till privat regi. Det är viktigt att anställda i dessa verksamheter har samma skydd mot repressalier som i offentlig sektor när det gäller möjligheter att påtala förhållanden som behöver komma till allmänhetens.

Utgångspunkten i betänkandet är att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet i stort sett ska vara detsamma som för offentligt anställda. Enligt betänkandet är det inom vård, skola och omsorg som behovet av stärkt meddelarskydd är störst Regeringen beslutade den 28 juni 2012 kommittédirektiv om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (dir. 2012:76)... Den 1 juli 2017 träder en ny lag i kraft som ger privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg meddelarskydd. Anställda får nu ett utökat skydd om de vill lämna uppgifter till media och journalister får större möjligheter att skydda källor. Men vet arbetsgivarna vad som gäller Troligen har en del landsting missat att skriva in meddelarskyddet i sina avtal och därmed beläggs en del av vårdpersonalen i princip med munkavle. Lika viktigt för privatanställda

Förstärkt meddelarskydd - Ahlström Advokatbyr

 1. Det förslag till stärkt meddelarskydd för privatanställda som kom härom året var utmärkt och gav ett likvärdigt skydd som för offentliganställda. Men ännu har det inte resulterat i ny lagstiftning. Kongressen gav därför LO i uppdrag att påverka de politiska partierna om vikten av meddelarskydd även för privatanställda
 2. Ny lag om meddelarskydd föreslås. Anställda i privat offentligfinansierad vård, skola och omsorg ska få samma meddelarskydd som anställda i offentlig sektor. Förslaget läggs av en statlig utredning under hösten
 3. Även privatanställda ska få meddelarskydd. Lyssna från tidpunkt: Dela Publicerat tisdag 3 februari 2004 kl 16.4
 4. Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet : betänkande av Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. SOU 2013:79 - Häftad. Finns i lager, 313 kr. Information från förlaget
 5. ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade Stockholm 2017 Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd %LODJD. Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet
 6. Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. En särskild utredare har haft i uppdrag att se över frågan om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet och då framför allt i sådan verksamhet som avser vård, skola och omsorg

Privatanställda inom kollektivtrafiken får meddelarskydd

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslagen i betänkandet. Stärkt och utvidgat meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade, förutom skola, vård och omsorg är en viktig åtgärd för att de anställda ska ges möjligheter att kunna meddela och offentliggöra uppgifter Vårdförbundet välkomnar förslaget om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad vård, skola och omsorg ons, dec 04, 2013 13:56 CET. De som är verksamma inom offentlig verksamhet har idag ett stärkt meddelarskydd, vilket privatanställda saknar

Meddelarskydd en fara för privat sektor - Dagens Samhäll

På lördag träder en ny lag i kraft som innebär att meddelarskydd införs för privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg.. Många anställda - omkring 100 000. Läs alla artiklar om Meddelarskydd i Dagens Samhälle. Meddelarskydd är ett av många ämnen inom vår bevakning av politik och ekonomi i kommun och region

”Nu får privatanställd vårdpersonal tipsa media utanDetta är meddelarfrihet | SVT Nyheter

Så här fungerar meddelarfrihet SVT Nyhete

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79). Vårdföretagarna har tidigare intagit en positiv hållning till lagstiftning om stärkt meddelarskydd. Så har skett av i huvudsak följande skäl: - Det är av stor vikt att det finns ett gemensamt, samlat och förutsebart regelver Pris: 205 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd. SOU 2017:41 : Betänkande från Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offe av Justitiedepartementet på Bokus.com Stärkt meddelarskydd för privatanställda. I utredningen Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet 2013:79 föreslås att anställda i offentligt finansierade privata företag inom skola, vård och omsorg ska få utökat meddelarskydd från 1 juli 2015 Den första juli trädde en ny lag i kraft, Lagen om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, som innebär att meddelarskydd införs för privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg. Många anställda - omkring 100 000 personer - kom i och med lagen att få meddelarskydd Häftad, 2013. Den här utgåvan av Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet : betänkande av Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. SOU 2013:79 är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare

Meddelarskydd för privatanställda utreds - Dagens Medici

Jonas Nordling, Journalistförbundets ordförande, ser lagen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad vård, skola och omsorg som ett steg framåt. Foto: Tor Johnsson Den 1 juli träder en ny lag i kraft som innebär att privatanställda inom skattefinansierad vård, skola och omsorg anonymt kan tipsa medier utan risk för bestraffning Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet . Den 1 juli 2017 träder lag (2017:151) om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet i kraft. Den innebär att de som arbetar i en privat verksamhet inom vård,. Privatanställda i skola, vård och omsorg ska få meddelarskydd, föreslår en statlig utredning som lämnats över till regeringen i dag. Privatanställda bussförare och underhållsarbetare vid järnvägen blir dock utan skydd även i framtiden Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verk-samhet (prop. 2016/17:31) med förslag till meddelarskyddslag. Riks-dagen antog lagen i februari 2017. Utredningsdirektiven omfattar sådana frågor som enligt utredningens mening nu har besvarats geno

Meddelarskydd för privatanställda i företag med anknytning till offentlig verksamhet föreslås av en utredare inom justitiedepartementet. Men det finns stora hål i denna nya rätt att tala med journalister, säger Eva-Helena Kling, chefsjurist på SIF Regeringen utreder även ett stärkt meddelarskydd inom andra områden än just skola, vård och omsorg som drivs i privat regi. Det uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2017. Läs tidigare artiklar: Meddelarskydd i privat utförd offentlig verksamhet utreds igen. Ny lag föreslås ge privatanställda meddelarskydd Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79) Under senare tid har allt fler offentligt finansierade verksamheter övergått till privat regi. Det är viktigt att anställda i dessa verksamheter har samma skydd mot repressalier som i offentlig sektor när det gäller möjligheter att påtal

 • Skytten stjernetegn horoskop.
 • Java URI create.
 • Läkemedelsverket corona.
 • Rock n roll historia.
 • Bs en 12464 1 2019.
 • Gällstad Outlet.
 • Angeredsgymnasiet Antagningspoäng.
 • Nebenwirkungen Kupferspirale.
 • Nysilver stämplar.
 • ABC Ortopedi.
 • Hundskylt Här vaktar jag.
 • Herbstspaziergang Stuttgart.
 • Dokumentförvaring låda.
 • Comment joindre le Crédit Agricole le lundi.
 • Historical p/e ratios.
 • Lynx Adventure 550 09.
 • Malmtorgsgatan 3 A stockholm.
 • Tjock persisk matta.
 • San Diego nightlife Reddit.
 • Jenny Lind.
 • Polyuretan flytande.
 • Index Invest International AB.
 • Efrag board.
 • GTA 5 erst Story dann Online.
 • Junggesellenabschied übertrieben.
 • Word count svenska.
 • Sandvik Svedala adress.
 • IKEA KIVIK divan.
 • Bowling World Ranking.
 • Uber Cancun to Tulum.
 • Holiday outfits 2020.
 • Skapa messengergrupp iPhone.
 • Hyundai SeasAll U125P.
 • Pitbull uppfödare.
 • Geschlechtskrankheiten trotz gleichem Partner.
 • Animierte Bilder für PowerPoint kostenlos.
 • Stiftelse Bolagsverket.
 • Freenode nickserv.
 • Åklagare lön efter skatt.
 • Pangasius sous vide.
 • Boel Forge Instagram.