Home

Personuppgiftslagen GDPR

Vad är skillnaden på GDPR-lagen och PUL? Visoli

En hel del i GDPR-lagen påminner dock om personuppgiftslagen (PUL) som funnits i Sveriges sedan 1998: Bland annat får du fortfarande hantera personuppgifter om du har samtycke från personerna ifråga, till exempel för att... Du måste även i fortsättningen kunna garantera att personuppgifter skyddas.. 9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR). Den ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Enligt SKR:s jurister finns inget i den nya lagstiftningen som hindrar undersökningens genomförande i framtiden Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen GDPR - Personuppgiftslagen. BYNs behandling av personuppgifter (personuppgiftspolicy) För BYN är det viktigt att behandla dina personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt. I detta dokument beskrivs hur vi hanterar dina uppgifter och vilka rättigheter du har enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Informationen vänder sig till dig so

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. Den är baserad på EU-direktivet General Data Protection Regulation (GDPR). Det innebär att Personuppgiftslagen (PuL) som gäller idag för behandling av personuppgifter i er verksamhet upphör att gälla. Kartlägg, skapa rutiner och förmedla verksamhetens polic Personuppgiftslagen och GDPR reglerar hur man ska hantera uppgifter om sina medlemmar. men det händer att man ställs inför svårare frågor som man nog ska ha lite på fötterna. ett exempel är myndigheter som vill ha ut uppgifter om medlemmar, vi vänder oss alltid till juristerna här på bostadsrätterna i dessa ärenden så vi inte gör fel. vi är medvetna om att vi inte får lämna ut några personuppgifter oavsett vem som frågar. endast en medlem kan få ut uppgifter om sig själv Du behöver veta skillnaderna mellan PUL och den nya dataskyddsförordningen (GDPR) om du inte vill bli tagen på sängen i mitten av 2018. Vår gamla personuppgiftslag - som vissa skulle kalla lite tandlös - kommer nämligen då att ersättas av betydligt hårdare regler Dataskyddsförordningen (GDPR- General Data Protection Regulation) gäller som lag från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter Dataskyddsförordningen i sin fulltext ¬¬¬- den centrala delen av dataskyddsförordningen är de 99 artiklarna. Till dessa hör 173 stycken beaktandesatser (skäl). På denna sida har vi lyft ut artiklarna

Personuppgiftslag (1998:204) Svensk författningssamling

Den svenska personuppgiftslagen ersattes den 25 maj 2018 av EU:s dataskyddsförordning (GDPR), [3] som presenterades 2012. Reformen avser att modernisera EU:s dataskyddsdirektiv från 1995 och reglerar även lagring av personuppgifter Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en uppförandekod för idrottsrörelsen Personuppgiftslagen är främst tillämplig då en person, ett företag eller en myndighet upprättar olika sorters register eller annan liknande behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad, se 5§

GDPR påminner i stort med nuvarande personuppgiftsslag. Enligt Thomas är det mycket som är likt. Det handlar fortfarande om uppgifter som kan knytas till en nu levande person, till exempel namn, adress, personnummer och IP-nummer men även klädsel, hårfärg och tatueringar GDPR - Nya Personuppgiftslagen. Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gälla i Sverige och övriga EU-länder. Förordningens syfte är att stärka individens integritetsskydd och rättigheter gentemot organisationer och företag. Hjo kommun lyder också under dataskyddsförordningen, vilket påverkar hur vi får behandla dina.

Nya personuppgiftslagen GDPR SK

Från den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att tillämpas. Det är ett gemensamt regelverk för hela EU som kallas GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen är till för att stärka skyddet för privatpersoner när personuppgifter behandlas. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande krav. Begäran om information enligt dataskyddsförordningen (GDPR) Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade utan onödigt dröjsmål. Rätt till radering. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamåle Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas Den 25 maj 2018 trädde nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft - Dataskyddsförordningen (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR). Förordningen gäller som lag i alla EU-länder och syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter 2. Genom lagen upphävs personuppgiftslagen (1998:204). 3. I stället för vad som sägs i 1 kap. 2 § ska den upphävda lagen fortsätta att gälla i sådan verksamhet hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt som inte omfattas av unionsrätten. Lag (2020:152). 4. Har upphävts genom lag (2018:1248). 5

Personuppgifter GDPR. Vi behandlar dina personuppgifter utifrån personuppgiftslagen (GDPR, General Data Protextion Regulation), som trädde i kraft den 25 maj 2018. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: Information om behandling av personuppgifter fastställd 14 maj 201 I denna artikel: Del 1: Det här är gdpr och så påverkas din verksamhet Del 2: Konsekvenser för utvecklare Del 3: Kommuner i knipa när dataskyddsregler skärps Del 4: Dataskyddsombud - allt om den nya yrkesrollen Del 5: Så skiljer sig gdpr från pul Del 6: GDPR-ordlista: de 17 viktigaste begreppen I över 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera. GDPR - General Data Protection Regulation Den 25 maj 2018 trädde personuppgiftslagen i kraft och ersättes av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy GDPR (General Data Protection Regulation), eller Dataskyddsförordningen, gäller from den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PuL). GDPR gäller inom hela EU. Dataskyddsförordningen stärker rättigheterna för föreningens medlemmar när det gäller den personliga integriteten Kontakt. Tel: 0485-444 40 info@naturbokhandeln.se Lilla Brunneby 106 386 62 MÖRBYLÅNGA. Org.nr: 556298-242

Dataskyddsförordningen GDPR - Integritetsskyddsmyndighete

GDPR - Personuppgiftslagen BY

 1. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen). GDPR antogs av EU i april 2016. De nya bestämmelserna har ett starkt fokus på integritetsskydd. Det måste uppges tydligt vad syftet är med att använda personuppgifterna och behandlingen av dem får bara ske i samtycke
 2. 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning
 3. Personuppgifter GDPR Vi behandlar dina personuppgifter utifrån personuppgiftslagen (GDPR, General Data Protextion Regulation), som trädde i kraft den 25 maj 2018. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: Information om behandling av personuppgifter fastställd 14 maj 201
 4. GDPR. GDPR står för General Data Protection Regulation. Lagen börjar gälla 25 maj 2018 för alla länder inom EU. I Sverige ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PUL). Varför GDPR? Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter
 5. Från och med den 25 maj 2018 hanterar AB Lessebohus personuppgifter enligt den nya dataskyddslagen, även kallad GDPR som gäller för hela EU från den 25 maj. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PuL), men kraven på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter skärps
 6. GDPR i soci­al­tjäns­ten - en kort genom­gång GDPR är den nya EU-​förordningen som regle­rar hur per­son­upp­gif­ter får behand­las. Den trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte då tidi­gare EU-​direktiv och den svenska per­son­upp­giftsla­gen
 7. Vi har fått en ny integritetspolicy i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR) som är en ny dataskyddslag inom EU. GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL)

GDPR - personuppgifter - Arbetsgivarallianse

Arbetsgivaren stödde sig på personuppgiftslagen som gällde på den tiden men nu har ersatts av EU:s dataskyddsförordnin, gdpr. Eftersom personuppgiftslagen var en skyddslagstiftning som hade till syfte att värna enskildas personliga integritet och den var tvingande ansåg arbetsgivaren inte att den kunde åsidosättas genom kollektivavtal Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter Personuppgiftslagen och ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att säkerställa och harmonisera skyddet för fysiska personers personuppgifter. EU vill skapa en tillit till dataskyddet inom den inre marknaden, vilket i sin tur möjliggör utveckling av den digitala ekonomin GDPR - Personuppgiftslagen. BYNs behandling av personuppgifter (personuppgiftspolicy) För BYN är det viktigt att behandla dina personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt. I detta dokument beskrivs hur vi hanterar dina uppgifter och vilka rättigheter du har enligt EU:.

Är ditt företag redo för ”nya PUL”? | AditroAktuellt - Eklanda

Personuppgiftslagen & GDPR Bostadsrättern

Personuppgiftslagen (GDPR) Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR I och med att du ansöker om medlemskap samtycker du till att vi sparar och behandlar dina personuppgifter, vilka är personnummer, namn, adress, telefon och mailadress, samt titel och arbetsplats gdpr Promis AB har anpassat sig till den svenska personuppgiftslagen PUL (1998:204) samt till EUs nya förordning General Data Protection Regulation ( GDPR) vad gäller att hantera personlig information GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning, beslutad av EU. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Den nya lagen ställer hårdare krav på hur personuppgifter behandlas, och.

I Sverige har personuppgiftslagen gällt ända sedan 1973 och det europeiska dataskyddsdirektivet har funnits sedan 1995. Den digitala utvecklingen som har skett sedan dess har krävt nya regler, varför EU har utformat den nya dataskyddsförordningen, GDPR, för att modernisera och anpassa reglerna •Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur personuppgifter får hanteras •Personuppgifter är all typ av information som kan kopplas till en enskild person som är i livet •Tidigare i Sverige: missbruksregeln (personuppgiftslagen omfattade inte personuppgifter i ostrukturerat material GDPR ersatte Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige och det är detta vi har att förhålla oss till. En viktig del som skiljer GDPR mot gamla PUL är hur man definierar en personuppgift där GDPR även räknar indirekta personuppgifter som en personuppgift

Den ersätter den nuvarande svenska personuppgiftslagen (PUL), som bygger på EU:s tidigare dataskyddsdirektiv. De grundläggande principerna ändras inte, men i vissa avseenden har reglerna för skydd av personliga uppgifter skärpts. Frågan är vad detta kan komma att innebära för släktforskningen i framtiden Dataskyddsförordningen, (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, eller annan lag GDPR gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Syftet är att stärka din personliga integritet och din rätt till skydd av dina personuppgifter. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen PuL

Vad är skillnaden mellan PUL och GDPR? - konsento

Att arbete med GDPR därutöver är mer administrativt krävande än arbetet med personuppgiftslagen tas upp många gånger och jag vill igen koppla till de personer som angav att inga stora förändringar hade behövts göras i verksamheten när GDPR infördes, då de sedan tidigare hade en bra grund i PUL-arbete Personuppgiftslagen vilar på ett direktiv, Dataskyddsdirektivet, som ledde till en svensk lagstiftning 1998, Personuppgiftslagen. Denna lag upphör att gälla den 25 maj i år. När GDPR blir lag fr.o.m. den 25 maj 2018 är den stora skillnaden att den blir en harmoniserad lag i alla EU:s medlemsstater samtidigt Dataskydd & integritet. Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Dataskyddsförordningen innebär långtgående skyldigheter för alla bolag och organisationer som har sitt säte i EU eller som, lite förenklat, behandlar personuppgifter som kan spåras till individer inom EU

PuL (personuppgiftslagen) ersätts av GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen börjar gälla från den 25 maj 2018. GDPR är en EU-förordning och gäller som lag i Sverige. GDPR har som syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom EU Dataskyddsförordningen, som också kallas för GDPR vilket är en förkortning för General Data Protection Regulation och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed till skydd för privatlivet Personuppgifter, GDPR Här kan du läsa om hur Ekerö kommun hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) bestämmer hur vi ska behandla personuppgifter När den nya personuppgiftslagen GDPR som börjar gälla 2018-05-28 så får man ju inte längre skicka lönebesked med mail (eftersom mail inte är krypterat) så behövs det ju lite rutinjusteringar framöve

Från den 25 maj 2018 ersätter Dataskyddsförordningen (GDPR) den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL). GDPR är till för att skydda individers integritet och avser att modernisera, harmonisera och förstärka skyddet inom EU. Inom varje EU-medlemsland finns en tillsynsmyndigheten som kommer kontrollera detta. I Sverige heter denna myndighet Integritetsskyddsmyndigheten GDPR - den nya personuppgiftslagen. Detta är en dejtingtjänst. Vår webbplatsadress är: htts://bildafamilj.nu. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem Media. Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering Personuppgiftslagen - GDPR. 25 MAJ 2018 13:59. Fler. Skapad: 25 MAJ 2018 13:59; Hantering av personuppgifter inom PIF Friidrott. Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera

GDPR kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL) från och med den 25 maj 2018, men är mer omfattande än vad personuppgiftslagen är. Den nya dataskyddsförordningen är gemensam i alla EU/EES-länder och påverkar alla som hanterar personuppgifter om identifierbara personer GDPR (Dataskyddsförordningen) trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte därmed Personuppgiftslagen (PUL). GDPR gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig nivå för skydd av personuppgifter inom EU. Syftet är också att främja konkurrensen inom EU och göra det enklare för bolag att verka i flera EU-länder Exempel på skillnader mot personuppgiftslagen. Det tidigare svenska undantaget från skydd av behandling av personuppgift i ostrukturerad form, exempelvis löpande text såsom e-post eller enkla listor, finns inte kvar i GDPR. [9] Många företag och organisationer behöver utse ett särskilt dataskyddsombud GDPR heter på svenska Dataskyddsförordningen och är en gemensam lag inom EU/EES som började tillämpas den 25 maj 2018. För Sveriges del ersatte den PUL (Personuppgiftslagen). GDPR är inte ett projekt att beta av utan ett område att förhålla sig till och leva med precis som bokföring eller skatter

GDPR - LSS Omsorgen A

GDPR - den nya Personuppgiftslagen. 13 apr 2018 10:51. I slutet av maj i år träder den nya dataskyddsförordningen GDPR igenom och det blir då bland annat en hel del förändringar för hur man får behandla personuppgifter Personuppgiftslagen - Agenda 08.30 -Kort introduktion Vad ska vi göra idag? Vem berörs och varför? Roller i vår organisation 08.45 -9.15 PUL / GDPR Vad innebär begreppen och hur påverkar det oss? PUL GDPR Exempel på personuppgifter 09.15 -11.45 Introduktion inventering behandling av data Inventering -Frågebank Utvärdering. I Sverige ersätter den (bl a) Personuppgiftslagen (PUL) som var en nationell lagstiftning som byggde på ett EU-direktiv från 1995. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Vår uppdaterade policy ger dig mer information om: informationen vi samlar in; hur vi använder den informationen, varför vi lagrar och varför vi behåller den och; hur du kan begära att din information uppdateras, rättas eller raderas

Sunnanöviken | Öregrunds båtklubbÖnskat läge uppfyllt, en lyckad kväll och AW! - APPERVolvo Duett "Atlas Copco" Brekina 29354 - H0

Dataskyddsförordningen (GDPR) - Integritetsskyddsmyndighete

GDPR i samband med anmälningar för medlemskap, kurser, tävlingar och andra aktiviteter inom SSTS regi:. SSTS lagrar de personuppgifter i enlighet med GDPR. Genom att du lämna dina personuppgifter vid medlemskap, anmälan till aktivitet, evenemang, kurser, tävling eller annat som anordnas i SSTS regi godkänner du samtidigt att SSTS lagrar och behandlar dessa Flera svenska tidskrifter har tvingats byta nyhetsbrevsleverantör till följd av EU-domstolens beslut gällande GDPR. Den populära tjänsten Mailchimp, som är baserad i USA, har till exempel förlorat både Journalisten och Elinstallatören som kunder uppnås genom att GDPR är direkt tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela EU. Andra syften med GDPR har varit att modernisera data-skyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala samhället. Mycket i GDPR liknar reglerna i personuppgiftslagen. GDPR innehåller dock några vik Viktigt om dataskyddsförordningen (GDPR) Alla uppgifter som skickas till Ledarnas a-kassa behandlas enligt GDPR, som skyddar din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Klicka här om du vill läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Bli medlem n

Personuppgiftslagen - Wikipedi

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen. EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) Med anledning av nya personuppgiftslagen, GDPR, publiceras här vad som gäller för vårt register. Klicka på läs mer

Personuppgifter - Riksidrottsförbunde

 1. Den 25 maj 2018 ersatte GDPR (General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen. GDPR är ett omfattande regelverk för hur dina personuppgifter får behandlas. I samband med navigering, registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar.
 2. Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) av dataskydds-förordningen (General Data Protection Regulation; GDPR). Syftet är att modernisera reglerna som följer av dataskyddsdirektivet från 1995 och få till stånd en mer enhetlig tillämpning, inom EU. På många områden stärks d
 3. personuppgiftslagen blir gdpr Nyheterna om den kommande dataskyddsförordningen (GDPR) duggar tätt och rubriker om hårdare krav och mångmiljonsanktioner varvar varandra. Att integritet och dataskydd seglat högt upp på både den legala och affärsmässiga agendan är välförtjänt - i informationssamhället är kunskap om kunder och användare hårdvaluta
 4. Personuppgiftslagen (GDPR) TriffiQ Företagsprofilering AB följer Personuppgiftslagen som bygger på EU-reglerna för dataskydd, förkortat GDPR, som gäller från maj 2018. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter

Personuppgiftslagen - PUL/GDPR - Lawlin

Personuppgiftslagen (PuL) • Lagen kom 1998 och har haft till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. • Efter den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR). • Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) Gäller i hela EU GDPR - Den nya personuppgiftslagen. GDPR (General data protection regulation) är den nya lag som ersätter den förra personuppgiftslagen. Skillnaden är att den helt enkelt har skärpts till riktigt ordentligt- detta för att skydda oss medborgare

GDPR: Så påverkas fotografer av den nya lagen Kamera & Bil

 1. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av en ny dataskyddsförordning (i dagligt tal GDPR - General Data Protection Regulation), som blev gällande lag i Sverige och övriga EU/EES. Fastighetsägarna har därför tagit fram information om vad reglerna i GDPR innebär för din organisation och med konkreta förslag till åtgärder som kan vidtas för att förbättra efterlevnaden.
 2. GDPR (dataskyddsförordningen) påverkar alla aktörer som hanterar personuppgifter. Läs om lagförändringen, hur den påverkar din verksamhet och få vägledning genom hela processen
 3. Vad är GDPR? GDPR står för General data protection regulation. Det är EU:s gemensamma nya dataskyddsförordning som gäller i alla medlemsländer från den 25 maj 2018 och ersätter ett direktiv från 1995, samtidigt upphör personuppgiftslagen (PUL)

GDPR - Nya Personuppgiftslagen - Hjo kommu

 1. GDPR - dataskyddsförordningen. Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning. Den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen. Det innebär inte automatiskt att uppgifter om personer kan raderas. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar
 2. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och aktuell med en kommentar till GDPR. Han har tidigare kommenterat personuppgiftslagen. GDPR-kommentaren finns både som tryckt bok och i en internetversion som uppdateras fortlöpande: Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. - En kommentar, Norstedts Gula Bibliotek, Norstedts Juridik 201
 3. GDPR. Den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Vi arbetar för att följa den nya lagstiftningen GDPR för att skydda din integritet
Bjäre Härads Hembygdsförening

Behandling av personuppgifter (GDPR) - Boverke

Publicering av bilder enligt GDPR. Svar: Ni måste ha en rättslig grund för att publicering av bilder enligt GDPR. Exempelvis filmer och bilder som innehåller personuppgifter enligt Art. 6 Dataskyddsförordningen (GDPR). De vanligaste rättsliga grunderna för behandlingen är avtal, intresseavvägning och samtycke GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Vår uppdaterade policy ger dig mer information om: informationen vi samlar in. hur vi använder den informationen, varför vi lagrar och varför vi behåller den och Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. Från den 25 maj 2018 gäller Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), inom hela EU. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). GDPR omfattar alla typer av verksamheter och instanser som samlar in och lagrar personuppgifter Inom Skellefteå kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du ska få det stöd och den service som du har rätt till. Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU

Personuppgifter hos Skatteverket Skatteverke

 1. Personuppgiftslagen (PUL) är ersatt med dataskyddsförordningen (GDPR) förändras nu rutinerna kring lagring av personuppgifter inom Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel (SSTS). Som ideell förening har SSTS tidigare på olika sätt sparat medlemmars personuppgifter för att kunna bedriva. och informera om föreningen verksamhet
 2. Nya personuppgiftslagen GDPR närmar Det är inte många månader kvar till den 25 maj då det nya EU-direktivet och dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) träder
 3. Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PuL) och innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och förstärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet
 4. GDPR. EU:s nya dataskyddsförordning (även kallad GDPR) ska tillämpas i EU och gäller som lag i Sverige från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det kommer även en ny svensk dataskyddslag som kompletterar reglerna i GDPR. Vi lever idag i en värld med en otroligt snabb teknikutveckling där.
 5. GDPR ersätter dataskyddsdirektivet4 och personuppgiftslagen (1998:204) (PuL). Tidigare i år presenterade även Dataskyddsutredningen sitt betänk-ande5 med ett förslag till ny svensk dataskyddslag med regler som ska komplettera GDPR. De flesta av reglerna i såväl GDPR som dataskyddsdirektivet och PuL vänder sig till personuppgiftsansvarig
 6. Vad händer med personuppgiftslagen när GDPR träder ikraft? GDPR är en förordning vilket innebär att den gäller direkt i Sverige, se art 1. Detta brukar ibland kallas att förordningen har direkt effekt (till skillnad från ett EU-direktiv). GDPR behöver alltså inte införlivas särskilt i svensk lag utan gäller iallafall
kristofferJuristen reder ut: Varför stoppas skolfoto? - NyhetsmorgonLandskapslim Noch 61133 | Modelljärnväg i Umeå

GDPR står för General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen, som vi säger på svenska. Det är en ny EU-lag som från den 25 maj 2018 ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen påverkar vad, var och hur vi lagrar personuppgifter som vi samlar på oss, allt ifrån register som IdrottOnline, manuella dokument/filer till och med bilder GDPR, General Data Protection Regulation, är en uppsättning nya dataskyddsregler som införs i hela EU. Den 25 maj ersätter den här så kallade dataskyddsförordningen den svenska personuppgiftslagen, PUL. - GDPR handlar till stor del om att skydda individen i det nya digitala samhället Advokatbyrån Ulf Carlzon AB värnar om Dina personuppgifter som vi hanterar inom ramen. för uppdraget, våra skyldigheter som advokater och den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som ersätter personuppgiftslagen PUL. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Detta innebär att

 • Medsökande lån Swedbank.
 • Sebastian marroquin böcker.
 • Triangulär ansikte frisyr.
 • Goldbarren Preis.
 • Kamin genomföring tält.
 • Chrześcijańscy single logowanie.
 • Allogen stamcellstransplantation blogg.
 • Things to do in Bolzano, Italy.
 • Målbild exempel.
 • The Square Movies.
 • Valdemarsvik centrum.
 • Rentenberatung Limburg arbeitsamt.
 • Stallskor barn.
 • Past perfect tense.
 • Får man köpa alkoholfri öl under 18 på ICA.
 • Falsifierbara påståenden.
 • Sal 305 huvudperson.
 • Korta tights under klänning.
 • Sidfläsk ICA maxi.
 • SC Bielefeld Fußball.
 • Eniro personer Göteborg.
 • Dragon Age Awakening gifts.
 • Devil Movie Netflix.
 • Länsstyrelsen Skåne lediga jobb.
 • Sophia Bush and Jesse Lee Soffer 2020.
 • Ola Lustig.
 • ScreenFlow logo.
 • Flat en español.
 • Nationellt id kort Grekland.
 • Tegn på understimulerte barn.
 • Cirkus Stockholm evenemang 2019.
 • Kuressaare population.
 • Meteor craters world map.
 • Vattenföring svenska älvar.
 • Logo Quiz 100.
 • Väntevärde standardavvikelse.
 • Reservdelar slottsvred.
 • Acapella synonym.
 • Race to London 2020.
 • Utan kollektivavtal uppsägning.
 • Britsen studentbostäder.