Home

SKK specialklubb

En specialklubb har ansvar för en eller flera raser i frågor som till exempel rasstandarder och regler för prov, och är SKKs samtalspartner i frågor som rör rasen/raserna. Lista på specialklubbar - med länkar till deras webbplatse Alla hundraser som registreras av Svenska Kennelklubben tillhör en specialklubb och/eller en rasklubb. Här får du en översikt över de olika typer av klubbar som finns. Det finns många olika typer av klubbar inom SKK-organisationen, och det är inte helt lätt att avgöra vilken klubb eller vilka klubbar som passar just dig och din hund Här ser du en lista på hundraser och de rasklubbar och specialklubbar som är knutna till SKK. Listan omfattar de hundraser som är erkända av FCI (Fédération Cynologique Internationale) och/eller NKU (Nordisk Kennelunion). För att få reda på vilka aktiviteter respektive specialklubb eller rasklubb har, kontakta aktuell klubb

Chodský pes | Svenska Kennelklubben

Avtalsansluten rasklubb är en rasklubb som inte ingår i en specialklubb och vars verksamhet regleras av avtal mellan SKK och rasklubben. Syftet med en anslutning som rasklubb är att klubben på sikt ska kunna anslutas till en befintlig specialklubb, bli en egen specialklubb eller tillsammans med andra närliggande raser bilda en specialklubb Specialklubb: Rasklubb: Länkar: Rasstandard : Registreringsbestämmelser : Avelshäfte : RAS : SKKs Grundregle I dessa coronatider har SKK utfärdat särskilda bestämmelser kring klubbverksamhet ( Länk till SKK) utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. SKF har utifrån detta utfärdat anvisningar. Aktuella anvisningar finns också som nyhet på denna hemsida. Där inget annat angives angående klasser så arrangeras prov i Ukl, Ökl, Ekl och Nkl

Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel. 1991 bildades Tibetansk Spanielklubb och 2001 anslöts rasklubben. till SKK som specialklubb. Vi har förutom centralstyrelsen 2 lokalavdelningar LA Öst, LA Sydost. och mer än 600 medlemmar. Vår ambition är att fortsätta utvecklas som specialklubb Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar är en specialklubb under SKK, Svenska Kennelklubben, för de rasklubbar som organiserar hundägare som har hundar som kynologisk tillhör FCI grupp 6. Under senare år har det ökade intresset för jakt på vildsvin gjort att många jägare vänt sig ut i Europa för att hitta lämpliga hundar 2021-04-18Kallelse till SKFs årsmöte 2021 - 17-19 maj 2021. Samtliga medlemmar kallas härmed till SKFs (Specialklubb för kontinentala fågelhundar) årsmöte den 17-19 maj 2021. Mötet genomförs på distans som digitalt förenklat årsmöte och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster SRRS. SRRS Organisation. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK). Därmed ska SRRS arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att SKK Avelsdata. Rasinfo. Grupp: Specialklubb: Rasklubb

Phalène | Svenska Kennelklubben

Medlem i ras- och specialklubb Svenska Kennelklubbe

 1. Dessutom har SKK kommit mycket långt(för att vara en kennelklubb) i insikten om hur illa det är att förlora genmaterial i raser. Det är därför SKK inte vill lägga något generellt avelsförbud på felfärgade hundar. Det är på såna här punkter SKK skulle kunna göra ÄNNU mer, eftersom det fortfarande finns brister
 2. Fr.o.m 1 jan 2016 kommer samtliga specialklubbar inom Fågelhundlkubbarnas Arbetsutskott, FA, att ingå i SKK's medlemservice. Det betyder att vi kommer betala in våra medlemsavgifter via SKK. Medlemskap i specialklubb
 3. Medlemskap i specialklubb Medlem är alla de som betalt medlemsavgiften i någon av specialklubbarna, SGSK, SISK, SPK och SSK . Medlemskapet berättigar till deltagande i klubbens huvudprov och övriga av klubben arrangerade aktiviteter, och rösträtt vid klubbens årsmöte
 4. Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska. Rasklubbens stadgar ska fastställas av specialklubben. I den mån stadgar för Pyrenéersällskapet strider mot SMHK eller stadgar för SKK ska Pyrenéersällskapets stadgar anpassas så att överensstämmelse råder. § 1 Må
 5. Samtliga medlemmar kallas härmed till SKFs (Specialklubb för kontinentala fågelhundar) årsmöte den 17-19 maj 2021. Mötet genomförs på distans som digitalt förenklat årsmöte och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster
 6. SKF-Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. 453 likes. Den officiella facebooksidan för specialklubben för kontinentala fågelhundar

Dina klubbar - SKK Hem Svenska Kennelklubbe

 1. SKF-Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. 480 likes · 3 talking about this. Den officiella facebooksidan för specialklubben för kontinentala fågelhundar
 2. specialklubb som har utfärdat auktorisatio-nen, efter anmälan från SKKs Disciplin-nämnd, SKK Centralstyrelse, SKKs centrala kommittéer, läns-, ras- eller specialklubb, utländska kennelklubbar eller av medlem inom SKK-organisationen. En domare som påförts en disciplinär åtgärd kan alltid överklaga beslutet till ansvari
 3. Exterior assessment For SvKTR races Sunday, May 2-2021 Judge Kurt Nilsson Location Grans Naturbruks High School, Öjebyn Last registration day April 25 Registration and more info will be emailed to laitamaa@hotmail.com Cost SEK 500 is paid to SvKTR BG 5413-1636 Binding registration, membership required Write the dog's name and breed Registration number Which class the dog should attend Owner and email address We follow FHM and SKK restrictions Welcome In order for a club to carry out an.
 4. Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK) är en SKK-ansluten specialklubb med ansvar för raserna Welsh corgi Cardigan och Welsh corgi Pembroke. Ansvaret innefattar bland annat rasspecifika avelsstrategier (RAS) och att vara samtalspartner till SKK i frågor som rör raserna. SWCK grundades 1963, då under namnet Svenska Welsh Corgi Sällskapet

Länkar till ras- och specialklubbar Svenska - SKK He

Stadgar för Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser (SvKTR) Antagna 2013-04-14 Fastställda 2013-04-11 Gällande från 2014-01-01 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) - hundägarnas riksorganisation - är det centrala organet för de ideella föreningar länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda. Idag beslutade Svenska Kennelklubben, SKK, att tillfälligt inte tillåta hundar boende i Norge att delta på utställning, prov, tävling och beskrivningar i Sverige. Förbudet gäller till och med nästa vecka då situationen ska utvärderas och nya beslut fattas. Information har gått ut till alla klubbar inom SKK-organisationen Inom SKK-organisationen förekommer också begreppet Rasklubb. En rasklubb kan antingen ingå som medlemsorganisation inom en specialklubb . eller genom särskilt tecknat avtal vara ansluten till SKK. Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb Är du även medlem i SKK har du samma medlemsnummer i Pudelklubben som du har i SKK. Avdelningstillhörighet Vi ser till att du hamnar i rätt geografisk avdelning, vill du tillhöra en annan avdelning måste du uppge detta när du betalar in din medlemsavgift, tänk på att du endast har rösträtt på det årsmöte i den avdelning du tillhör i medlemsregistret

Svenska Wachtelhundklubben, SWK. Svenska Wachelhundklubben är en specialklubb för wachtelhunden och ingår som medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben (SKK) och skall som sådan arbeta för SKK´s och medlemsorganisationernas gemensamma mål för wachtelhunden Stadgar. STADGAR FÖR SVENSKA WACHTELHUNDKLUBBEN Antagna vid ordinarie årsmöte 2018-05-19 att gälla fr o m 2019-01-01. Svenska Kennelklubben (SKK) - hundägarnas riksorganisation - är det centrala organet för de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb, genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar och till dessa anslutna lokal- och. I dessa coronatider har SKK utfärdat särskilda bestämmelser kring klubbverksamhet (Länk till SKK) utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. SKF har utifrån detta utfärdat anvisningar. Aktuella anvisningar finns också som nyhet på denna hemsida SKK och avelskommittén redkommenderar att ni använder labbet Genomia. SKK har uppdaterat sin informationen om PRA3. VIKTIGT att du registrerar resultaten av DNA-testen för PRA3 hos SKK, gör det HÄR! H älsofonden. Mail: avelskommitten@tibetanskspaniel.or

Våra klubbar - SKK Hem Svenska Kennelklubbe

Norsk älghund, svart | Svenska Kennelklubben

skk avelskommittÉns uppdrag enligt skk Grundläggande principer och etiska riktlinjer för avel finns uttryckta i Svenska Kennelklubbens avelspolicy. En specialklubb eller rasklubb som är ansluten till SKK förbinder sig att ge information och råd i avelsfrågor

specialklubbens stadgar, och för vilken/vilka delegering erhållits av Centralstyrelsen efter samråd med specialklubben. Det skall finnas endast en specialklubb per ras eller raser. Stadgar för specialklubben fastställs av Centralstyrelsen. SvTeK är en medlemsorganisation inom SKK, och skall därmed följa de regler som gäller för SKK Planerade parningar: Westorps Kennel. E: Ch Westorps Fast And Furious SE59098/2014 HD-A + ögonlyst 2018 U: Grålötens Ikea Råttan SE51296/2019 Preliminärt kullindex HD: - (tiken planeras röntgas innan parning) Planerad parning: augusti Inavelsgrad: 1,7% Annika Lundblad Hj Gäller från 2018-01-01 Stadgar för Svenska Kennelklubben samt länsklubb och lokal kennelklubb SVENSKA KENNELKLUBBE

SKK Avelsdat

Kalendarium - SKF Specialklub

Startsida - SST

Medlem i Specialklubb måste bif. medl. kort eller kvitto. PARNINGSDATUM År Månad Dag 10. TILL UPPFÖDAREN Några kom ihåg vid registrering och försäljning av hund: • Uppfödaren skall ha fyllt 18 år och vara medlem i SKK-länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund tiLL uPPFÖDAREN Några kom ihåg vid registrering och försäljning av hund: •­­Uppfödaren­skall­ha­fyllt­18­år­och­vara­medlem­i­­SKK-länsklubb,­specialklubb­eller­­ ­ungdomsförbund.­Står­flera­personer­som­uppfödare­skall­samtliga­vara­medlemmar är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben. Rasansvaret för den engelska settern är delegerat av kennelklubben och all verksamhet regleras i klubbens stadgar. Tillsammans med de övriga brittiska stående fågelhundsrasernas rasklubbar ingår SSK i Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott, FA En specialklubb kan bli medlem i SKK genom beslut av Kennelfullmäktige eller SKKs Centralstyrelse. En specialklubb ansvarar för den eller de raser och/eller den verksamhet för vilken/vilka delegering har erhållits av SKKs Centralstyrelse efter samråd med specialklubben. Det ska endast finnas en specialklubb per ras eller raser Pristagare vid SSF Riksfullmäktige 2020. Årets Skällande Fågelhund 2020 1. SE21024/2018 Tallskallets Aijna (88,76,77) 80,33 poäng. Ägare: Ida Berggren, Mellansel..

Ny specialklubb med höga ambitioner. Här var SDHK första specialklubb att föra diskussioner med SKK/FK om möjligheten att utnyttja tekniken och hålla årsmöte via telefon. Diskussionerna ledde till att vår rasklubb PhalèneSällskapet fick möjlighet att vara pilotprojekt och genomföra telefonårsmöte Vart vänder jag mig? Nedan finns kontaktuppgifter till klubbstyrelsen och sekreteraren. Du kan också kontakta våra kommittéer. Dessa hittar du under respektive rubrik i menyn till höger KLUBBENS VERKSAMHE Det officiella ursprungslandet enligt FCI och SKK hittas i Lista över hundraser efter ursprungsland Ovanstående dokumentation transkluderas från sidan Mall:Faktamall hundras/dok . Kategorier skall placeras på denna dokumentationssida 20/16 SKK: SRD 2016 Specialklubb. 21/16 Medlem: Förslag examinatör TT. 22/16 SKK: CS protokoll nr 1/16. 23/16 SKK: Protokollsutdrag DK ang gruppallrounder. 24/16 SKK: Inbjudan handledarutb. Uppfödarutbildning ok SIFK är en specialklubb inom SKK, Svenska Kennelklubben. Här hittar du nyheter från SKK som rör SFIK. Vi väljer att belysa vissa nyheter lite extra men för dig som vill ha samtlig information rekommenderar vi att titta in på SKK's egen sida här

Som den största av SKK:s specialklubbar för jakthundar och med drygt 24.000 medlemmar, bedriver SSRK den stadgeenliga verksamheten genom avdelningar och rasklubbar. Jaktprovsverksamheten är en mycket viktig del i denna verksamhet. En av huvuduppgifterna är att tillgodose den svenska jägarkårens behov av dugliga jakthundar och apportörer Mitt SKK är Svenska Kennelklubbens plattform för digitala tjänster. Här hoppas vi att du ska hitta e‑tjänster, produkter och utbildningar som gör livet med hund enklare och roligare U: Hultahäxans Brusa Brufen SE38819/2017 HD-B + ögonlyst 2018. Preliminärt kullindex HD: 112. Parad: 2021-04-11 Inavelsgrad: 1,8%. Hanar: 4 st Tikar: 2 st. Malin Öberg. Halmstad. Mobil: 070-943 82 01. E-post: pigfarm50@hotmail.com. Hemsida: http://www.konstigamalin.se

Startsida - Svenska Specialklubben för Drivande

Startsida - SKF Specialklub

SKK hanterar numera SSTS medlemsadministration. Detta innebär att man kan bli medlem direkt genom att gå in på SKK eller på vår sid och klicka på länken till SKK. Uppfödare och andra medlemmar som.. Exteriörbedömningen får arrangeras av läns- eller specialklubb och utförs av en för rasen auktoriserad domare. Mer info finns i SKK tips och råd för exterörbedömning. Exteriörbedömning. 2020-09-21. Planerade utställningar 2021. Utställning. 2020-08-1 SKK ansluten specialklubb. • skall regelbundet ha dömt stövare eller deltagit vid lokalklubbs regelkonferenser eller vid kollegium senaste tre åren. • svarar för att hundförare och eventuellt övriga närvarande får sådana anvisningar att hundens möjligheter at

SSUK är en specialklubb som bildades1999 för vissa raser inom FCI grupp 5. Klubben håller varje år 4 egna utställningar och de 15 rasklubbarna håller varje år egna specialutställningar. Alla som är medlemmar i någon av klubbarna som är anslutna till SSUK är också medlemmar i SSUK SKK (Svenska Kennelklubben) är hundägarnas riksorganisation och det centrala organet för ett stort antal hundklubbar i Sverige. Däribland SSRK. JIS (Jaktspaniels i Sverige) är en klubb ansluten till SKK och en samarbetspartner till SSRK

SSRK är SKKs största specialklubb för jakthundsraser och den nästa största specialklubben totalt, efter SBK (Sv Brukshundklubben). Den ras som har toppat listan på mest populära hundraser inom SKK under de senaste åren, är just labrador. Ett viktigt avelsansvar att förvalta väl Lokalavdelningens uppgift är att tillvarata medlemmars intresse i Svenska Gordonsetterklubben, SGSK, Svenska Irländsk-Setter Klubben, SISK, Svenska Pointerklubben, SPK, samt Svenska Setterklubben för Engelska Setter, SSK, vilka är bosatta inom lokalklubbens område, genom att arrangera jaktprov, utställningar, träningsdagar, kurser m.m - en specialklubb under Svenska Kennelklubben som genom sina arton rasklubbar innehar avelsansvaret för tjugotvå raser . Senaste uppdateringarna: 2021-01-04 Bloggen publicerad (Blogg) 2020-12-13 Senaste nytt om SDHKs utställningar (nyheter) 2020-12-13 Rasklubbarnas utställningar 2021 (nyheter) 2020-12-10 SDHKs utställningar 2021 (nyheter SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER Protokoll fört vid styrelsesammanträde 200609 Plats: Telefonmöte 58/20 SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 13 st - Inget 59/20 SKK: Generell dispens 60/20 SKK: Justering av definition av resor 61/20 SKK: CS Protokoll 4/202

Lhasa apso – Wikipedia

Välkommen till Svenska Taxklubben! SvTK var Sveriges första specialklubb för hundar, grundades 1901 och är direkt ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK). Vi har 20 lokalavdelningar och med över 5.000 medlemmar är vi den femte största rasklubben i Sverige (201 9).Vår ambition är att fortsätta utvecklas som rasklubb -tillsammans med dig och våra fantastiska taxar www.skk.se 08-795 30 44. Webbanmälan till din Specialklubb inom Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA) Här kan du ansöka om medlemskap, göra en adressändring samt avsluta eller förändra ditt medlemskap i specialklubbarna, SGSK, SISK, SvPK och SSK

SRRS Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverig

Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel Lokalavdelning Sydost. På grund av situationen med COVID-19 är vårträffen den 16/5 inställd. Ny träff planeras till hösten om situationen är bättre och möjlighet finns Specialklubb: Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel: Andra namn: Jemtse apso: Rasstandard: FCI 231 PDF: Vikt: ca 4-7 kg: Mankhöjd: ca 25 c

Sloughi – Wikipedia

Svenska Vinthundklubben är en specialklubb inom SKK som har rasansvar för grupp 10 (vinthundar) och även några raser i grupp 5. SvVK har som uppgift att bevara och utveckla dessa rasers specifika egenskaper, och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser. Vilka raser som ingår i SvVK kan du läsa om på SvVK:s huvudsida SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER Protokoll fört vid styrelsesammanträde 201123 Plats: Telefonmöte Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Ann Bonnevier, Annika Ulltveit-Moe, Anita Vodopivec, Anna Friberg, Anna-Karin Laitamaa, Jean Häggkvist Förhinder: Suppleanter: Marie Callert Suppleanter förhinder

Basset hound - valpar till salu | Köpahund

Specialklubb tar över eftersöksprov på vildsvin Jakthundskommittén beslutade att Svenska Schweisshundklubben som enda klubb äger rätt att anordna eftersöksprov på vildsvin. Klubben kommer fortsättningsvis att ansvara för utbildning och auktorisation av domare för dessa prov. Provet ska vara öppet för SKK-registrerade hundar och hundar med en tävlingslicens utfärdad av SKK Bestyrelserapport Utställning specialklubb / rasklubb / lokalavdelning Blanketten fylls i av bestyrelseledamot på utställningen. Rasklubb/lokalavdelning skickar en bestyrelsrapport till sin specialklubb efter varje utställningstillfälle, senast en (1) vecka efter utställningen Om Specialklubben SKF grundades av Svenska Kennelklubben och representanter för raserna Breton, Spinone och Weimaraner SKF verkar sedan 1996-01-01 SKF organiserar huvuddelen av de kontinentala stående fågelhundsraserna SKF verkar för att, inom ramen för SKK:s mål, tillvarata de olika rasernas specifika egenskaper SKF strävar efter att raserna företräds av sina egna.

English toy terrier - valpar till salu | Köpahund

Golden retrieverklubben - Officiell rasklubb i Sverige. Avelsrekommendationer. Dessa rekommendationer ersätter inte och står heller inte över Svenska Kennelklubbens grundregler och stadgar, utan är tänkta att vägleda uppfödare av golden retriever anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Nedanstående bestämmelser gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov och tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar specialklubb kan inte anmäla via internet. Beställning av blanketter och upplysningar Anmälan skall göras på blankett PlusGiroanmälan Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Telefon 08-795 30 30 Måndag - onsdag 08.30-12.00, 13.00-16.00 Torsdag 10.00-12.00, 13.00-16.00 Fredag 08.30-12.00, 13.00-15.00 E-post info@skk.se Se även www.skk.se Frågo

SPHK är den enda officiella rasklubben för de polara spetshundraserna alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojedhund.. SPHK är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb. Målsättningen är att arbeta för att bevara de polara spetsarnas särart och att skapa förutsättningar för en livskraftig och god stam av polarhundar i Sverige På denna sida finns mycket information främst riktat till uppfödare och ägare till hundar som används i avel. Klicka dig fram till det du letar efter! LÄSVÄRDA LÄNKAR: Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier (RAS) Särskilda och rasspecifika domaranvisningar (SRD) SKK:s Regler riktlinje

Så här betalar du medlemsavgiften Medlemskap hos oss kostar 150 kronor/år eller 300 kr för familj/år. Du blir medlem genom att betala in på pg 61 51 18-7. Skicka ett mail till vår kassör anne.agren@nordea.se där du anger namn, adress och personnummer samt att du har betalat in. Gå gärna med i vår facebookgrupp, Älvkarleby hundsport Fastställda av SKK JhK att gälla 2017-07-01 - 2022-06-30 1 JAKTPROV FÖR WACHTELHUND Svenska Wachtelhundklubben (SWK) är en specialklubb inom SKK-organisationen och har från SKK ett delegerat ansvar för utveckling av Wachtelhunden i Sverige. 1.1 JAKTPROVENS ÄNDAMÅ

Hundavel&Ras - SKK granskas i Kalla Fakta (utbruten från

Specialklubb hos SKK för älghundar Svenska Älghundklubben. Lokalklubbar under (SÄK) 10 - Sydsvenska Älghundklubben 20 - Västsvenska Älghundklubben 30 - Östsvenska Älghundklubben 40 - Gävleborgs Älghundklubb 50 - Bergslagens Älghundklubb 60 - Dalarnas Älghundklubb 70 - Jämtland / Härjedalens Älghundklub Detta är den officiella hemsidan för SIFK, Svenska Isländsk Fårhund Klubben, en specialklubb under SKK. Här finner du information om rasen, aktiviteter och det mesta som handlar om isländsk..

Medlem Svenska Pointerklubbens officiella hemsid

A-prov. Jaktprovsregler, A-prov PDF Anvisningar, A-prov (gäller från 2021-03-05 tills vidare) P DF Instruktioner till deltagare på A-prov PDF Kommande jaktprovsregler, A-prov (Träder i kraft 2022-01-01 efter godkännande från SKK.Smärre textjusteringar diskuteras.) PDF B-prov. Jaktprovsregler, B-prov PDF Anvisningar, B-prov (gäller från 2021-03-05 tills vidare) PD För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i någon klubb inom SKK-organisat ionen ( t.ex. rasklubb, specialklubb, SBK-klubb eller SKK ). Anmäl an mailas till: ken.lundahl42@gmail.com . Anmälningsavgiften 800:-/ hund inbetalas först efter mottaget PM enligt anvisning i denna. Med hänvisning till GDPR gäller

Medlemskap - Sisk, Spk, Sgsk, Ss

SKK:s centralstyrelse bestämde sig därmed för att stå fast vid beslutet som man tog i somras om att bilda en ny specialklubb för sporten. Arbetsnamnet för den nya klubben är i nuläget Svenska Agilityklubben, och tanken är att denna ska ta över huvudmannaskapet, när övergången till den nya klubben ska göras är ännu inte bestämt SKK tillhör FCI (sammanslutning av kennelklubbar) vilket bl a innebär att det är hemlandets rasstandard som gäller för raser som är godkända i en kennelklubb tillhörande FCI. Av detta följer att alla godkända Jack Russell terrier i Sverige skall motsvara den australiska rasstandarden SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER Protokoll fört vid styrelsesammanträde 200914 Plats: Telefonmöte Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Ann Bonnevier, Annika Ulltveit-Moe, Anita Vodopivec, Jean Häggkvist 85/20 SKK: 2:a remissomg. utst. regler - senast 15/11 - svara o medlem i SKK länsklubb familjemedlem. Ange medlemsnummer för huvudmedlem: Aktuella avgifter finns på SKKs webbplats, adress www.skk.se eller fås på telefon 08-795 30 30. medlem i SKK specialklubb Årsavgift för specialklubb varierar mellan ca 150 - 400 kronor. På vår webbplats finns länkar till alla specialklubbar för aktuell information avtalsansluten rasklubb. Om en enskild medlem inom SKK-organisationen önskar komma med förslag ska detta skickas till vederbörandes länsklubb eller specialklubb. Enskild medlem, rasklubb, lokal kennelklubb eller lokalavdelning kan inte skicka förslag direkt till SKK

Nyheter - skf-specialklubb

Clumber spanieln togs först in i Sverige på 1960-talet. Clumber Spanielklubben i Sverige grundades 1972. Klubben ingår i Svenska Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK) som är en specialklubb under Svenska Kennelklubben (SKK) Beslut om dispensregistrering fattas av SKK. Besluten anmäles till och protokollföres av SKK/AK samt meddelas till berörd specialklubb. En skriftlig ansökan (någon särskild blankett för detta finns inte) skickas till SKKs Registreringsavdelning tillsammans med så utförlig dokumentation som möjligt om aktuell hunds bakgrund, ålder, härstamning och eventuella kontakter med hundens. Läs mer om hundrasen bedlingtonterrier. Här finns också valpar till salu från uppfödare och kennlar inom Svenska Kennelklubben som följer våra strikta regler

Staffordshire bullterrier – Wikipedia
 • Vögel füttern Sommer verboten.
 • Mått Audi Q8.
 • How old am I picture.
 • Jacksepticeye youtube videos.
 • Krokstorlek gädda.
 • Willys Jeep M38A1 kaufen.
 • Spendenaufruf Beerdigung Text.
 • In the end lyrics.
 • Rey Mysterio Mask.
 • Håkan Larsson idrott och hälsa.
 • Ånn sjö.
 • Realtek WIFI Driver for Windows 10 (64 bit Lenovo Laptop).
 • Lichen sclerosus et atrophicus patient handout.
 • 11414 viltolycka.
 • Begagnade hjälpmedel.
 • Ryaverket Göteborg.
 • Canon 5D Mark IV test.
 • Idéfabriken lärarhandledning.
 • The Secret Movie IMDb.
 • Selbstgemachtes verkaufen Österreich.
 • Mädchenauge Moonbeam.
 • Schüller Planer.
 • Sigmoideoskopi fasta.
 • Tikka Sverige.
 • Wohnen auf Zeit Bodensee.
 • Athletic Bilbao Barcelona.
 • Vasaskeppet bilder.
 • Ta bort tvåstegsverifiering Google.
 • Dc wonder woman brother.
 • Avokado räkor rödlök.
 • Supper stureplan 1.
 • Lifesum wiki.
 • Reservkraftaggregat.
 • Hur skriver man yttrande.
 • Hit 2017.
 • Dokumentförvaring låda.
 • Jenny Huber.
 • Otrygg ambivalent anknytning barn.
 • Hur vänder man skärmen på Chromebook.
 • Omega Constellation Chronometer.
 • Guantanamo Bay.