Home

Omsättningstillgångar kassa och bank

Kassa, bank och likvida medel utgör omsättningstillgångar i en redovisningsenhet som används för utbetalningar till leverantörer och ägare. Kassa, bank och likvida medel ökar vid inbetalningar från kunder, vid återbetalningar från leverantörer, vid tillskott från långivare och vid tillskott från ägare. I baskontoplanen bokförs kassa, bank och likvida medel i kontogrupp 19. Kontogrupp 19 - Kassa och bank Erkännand Kontogrupp 19 - Kassa och bank Erkännande Omsättningstillgångar skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgångarna har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt Kassa och bank. Kassa & bank är alla de likvida medel som ni i företaget har tillgång till vid balansdagen. Det som ska användas till balansräkningen är handkassan, alla banktillgångar och tillgångar på olika giro

Omsättningstillgångar, på engelska current assets, är allt det som är menat att säljas eller förbrukas i ett företag. Dessa delas in i fyra olika grupper: kassa och bank, kundfordringar, varulager, och kortfristiga placeringar. Det som exkluderas är alltså fastigheter, maskiner och annat som räknas som anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar delas in i fyra grupper: Varulager m.m, Kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar samt Kassa och bank. Dessa grupper delas i sin tur in i poster. I det följande redogör vi för några av dessa Exempel på omsättningstillgångar är varulager, kundfordringar, kassa och bank. Omsättningstillgångar värderas i regel till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen, det är detta som kallas att värderingen sker till lägsta värdets princip (LVP),se Försiktighetsprincipen

Bokföra kassa, bank och likvida medel (bokföring med exempel

 1. Det är omsättningstillgångarna som används för att betala löpande utgifter och finansiera den dagliga verksamheten. I privatekonomiska sammanhang menas med omsättningstillgångar exempelvis de pengar som finns på banken och som inte är låsta i långfristiga investeringar
 2. Omsättningstillgångarna delas in i varulager m.m., kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och kassa och bank. De fyra olika slagen av omsättningstillgångar delas i sin tur in i poster där tillgångarna redovisas, till exempel råvaror och förnödenheter, färdiga varor och handelsvaror, kundfordringar, övriga kortfristiga placeringar
 3. Kostnaden för dessa poster dras från bolagets kassa som återfinns på tillgångssidan av balansräkningen. Dessa bokförs i balansräkningen som anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Tillgångarna delas in i två kategorier anläggningstillgångar och omsättningstillgångar
 4. Omsättningstillgångar är sådana tillgångar som är avsedda att omsättas inom ett år. Som exempelvis varulager, kundfordringar, kassa, bank och kortfristiga placeringar. Skulde
 5. Inom redovisning skiljer man mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Till omsättningstillgångar räknas alla tillgångar som inte är anläggningstillgångar. Omsättningstillgångarna delas in i fyra poster: • varulager mm • fordringar • kortfristiga placeringar • kassa och bank

Omsättningstillgångar; Varulager m.m. Handelsvaror: 47 129 - Summa varulager: 47 129: 0: Kortfristiga fordringar; Kundfordringar: 79 070 - Övriga fordringar: 6 250 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 24 790 - Summa kortfristiga fordringar: 110 110: 0: Kassa och bank; Kassa och bank: 63 788: 100 000: Summa kassa och bank: 63 788: 100 000: Summa omsättningstillgångar: 221 027: 100 00 Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar - varulager och pågående arbete) / Kortfristiga skulder Nyckeltalet visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om likviditeten är 100 procent eller mer kan de kortfristiga skulderna betalas direkt (under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt) Kortfristiga placeringar i aktier, andelar eller andra värdepapper, som inte är anläggnings- eller omsättningstillgångar. Kassa och bank 2.26 Kassa, bank och redovisningsmedel. Kontantkassa samt bank- och girotillgodohavanden, även pantsatta tillgodohavande ska redovisas

Bokföra omsättningstillgångar (bokföring med exempel

Omsättningstillgångar är alltså varor 800 000 kr kundfordringar 200 000 kr och kassa/bank 600 000 kr totalt 1 600 000 kr Kortfristiga skulder är leverantörsskulder 250 000 kr och skatteskulder 100 000 kr totalt 350 000 k KASSA OCH BANK 825 5 209 Summa omsättningstillgångar 112 863 103 628 SUMMA TILLGÅNGAR 123 277 114 199 . 9 : 10 Org.nr 802005-5003 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början 79 871 87 670 Årets över/underskott.

Bokföra - Omsättningstillgångar vad är det

Omsättnigstillgångar Omsättningstillgångarna däremot är de tillgångar som ska användas för att på kort sikt möjliggöra verksamheten. Det kan vara pengar och kortfristiga fordringar som behövs för inköp av råmaterial eller för att betala löner och skatter Alla omsättningstillgångar exklusive varulager och olika pågående arbeten divideras med bolagets kortfristiga skulder för att få fram kassalikviditeten. Man kan generellt sett säga att en siffra över 1 eller 100 % är bra, medan lägre siffror är sämre

Kassa och bank 1910 Kassa 153,00 153,00 1930 Checkräkningskonto 259 894,83 192 416,45 1940 Swedbank placeringskonto 369 189,89 369 189,89 Summa omsättningstillgångar 641 927,72 561 759,34 SUMMA TILLGÅNGAR 641 927,72 561 759,34. Balansrapport Sida: 2 Utskrivet: 2019-03-2 Även banker och kreditgivare kan vilja känna till kassalikviditeten när de ska räkna på till exempel en utökad kreditlina. (Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder * 100. Några exempel på omsättningstillgångar är kundfordringar, varulager och likvida medel i olika former Omsättningstillgångar Det är tillgångar som företaget avser att omsätta och som inte avser att stadigvarande finnas som tillgång i verksamheten. Det kan vara varulager, kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel i kassa och bank. Varulager mm: Bilaga 1400-147

Omsättningstillgångar Fordringar 1630 skattekonto S :a Fordringar Kassa och bank 1930 Bank 8270-1 04734411-1 Sparkonto 8270-1 04 73 416-3 Balansrapport Preliminär Ing balans 79 591,23 90 232,43 Sida: Utsla.ivet: Senaste vernr: Period -12 986,00 -12 986,00 -4 782,4 De enda likvida tillgångar som finns (och då menar jag pengar) finns under rubriken Omsättningstillgångar, men bara vissa poster, typ Kassa och bank, Bunden placering, Avräkningskonto, etc Maskiner och inventarier Övriga anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Kundfordringar Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av Övriga fordringar Byggnader och markanläggningar Varulager Anläggningstillgångar Kronor B5 Omsättningstillgångar Låneskulder B10 B13 Balansräkning Obeskattade reserve Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar - varulager och pågående arbeten) / Kortfristiga skulder * 100. Räkneexempel: Korvbolaget AB Varulager 10.000 kr På Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna

Även omsättningstillgångarna delas in i olika grupper, som till exempel varulager, fordringar på kunder och leverantörer, kassa, bank och kortfristiga placeringar. Missa inte: Så kan du tjäna mer på din överlikvidite Matcha skatt- och bankhändelser; Matcha utbetalning från skattekontot mot momsredovisning; Inbetalningar; Utbetalningar; Registrera betalningar från gamla bokföringssystem; Bokföring. Verifikationer; Kontoanalys; Moms; Inventarier; Rapporter. Skriva ut rapporter; Inställningar. Företagsinställningar; Kassa- och bankkkonton; Räkenskapsår och IB; Kontopla antaganden baseras på antaganden eller upattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av d Omsättningstillgångar Varulager 7538 49582 0 Fodringar 0 369022 0 Kortfristiga placeringar 0 0 0 Kassa och bank 0 0 0 Summa Omsättningstillgångar 7538 418604 0 Summa Tillgångar 9326 2810694 0 Eget kapital och skulder Summa Eget kapital -39422 305084 0 Summa Obeskattade reserver 0 1425450

Vad innebär Omsättningstillgångar - Bolagslexikon

RKR 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Finansiella omsättningstillgångar (kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank) ska då de först redovisas på balansräkningen värderas till anskaff­ ningsvärde inklusive direkta transaktionsutgifter Omsättningstillgångar Kassa och bank 1930 Checkräkningskonto 19€757,32 19€757,32 26€246,05 46€003,37 1940 Bank (övriga konton) 23€095,41 23€095,41 -3€000,00 20€095,41 S:a Kassa och bank 42€852,73 42€852,73 23€246,05 66€098,7 Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas i verksamheten, antingen genom försäljning eller förbrukning. [1] Motsatsen är anläggningstillgångar.. Omsättningstillgångar är oftast avsedda att innehas kortare än tre år. I balansräkningen indelas omsättningstillgångar i bland annat lagertillgångar, kortfristiga placeringar, kortfristiga fordringar, samt. Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 437,00 437,00 0,00 437,00 1930 Bank 63€935,59 63€935,59 -20€604,81 43€330,78 1940 Övriga bankkonto 9€963,00 9€963,00 0,00 9€963,00 S:a Kassa och bank 74€335,59 74€335,59 -20€604,81 53€730,78 S:. Kassa och bank 1910 Kassa 3 647,00 3 647,00 -2 447,00 1 200,00 1920 Nordea PlusGiro 1 495,98 1 495,98 561,80 2 057,78 1940 Collector Bank sparkonto 53 416,11 53 416,11 -3 043,21 50 372,90 Summa Kassa och bank 58 559,09 58 559,09 -4 928,41 53 630,68 Summa Omsättningstillgångar 58 609,09 58 609,09 -4 978,41 53 630,6

Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 1920 PlusGiro 1930 Företagskonto 1940 Sparkonto Summa Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 2010 Eget kapital Summa Eget kapital umma Eget kapital, avsättningar och skulder Resultat 2020-01-07 15:11 Ing balans o,o Omsättningstillgångar är föreningens kassa och pengar på banken. Mer pengar innebär bättre likviditet, ju bättre likviditet, desto bättre klarar föreningen av oförutsedda utgifter utan behöva ta nya lån Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 1€200,00 1€200,00 -600,00 600,00 1920 Plusgiro 51€799,25 51€799,25 -12€960,96 38€838,29 1941 Bank 1 545€964,91 545€964,91 70€000,00 615€964,91 S:a Kassa och bank 598€964,16 598€964,16 56€439,04 655€403,20 S:. Omsättningstillgångar Varulager 0 15701 3564 Fodringar 0 449065 101935 Kortfristiga placeringar 0 0 0 Kassa och bank 0 98633 24658 Summa Omsättningstillgångar 0 563399 130157 Summa Tillgångar 200 2586035 492985 Eget kapital och skulder Summa Eget kapital 891 794509 -66 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 21 656,00 1680 Andra kortfristiga fordringar 8 051,48 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 484 530,24 1 028 538,00 Summa kortfristiga fordringar 904 135,68 1 581 209,58 Kassa och bank Kassa och bank

Omsättningstillgångar 400 000 = 400 000 Kortfristiga skulder, KFS ÷ 300 000 Kassalikviditet = 133 % = OT I 400 000 200 000 400 000 300 000 400 000 AK VL OT 200 000 100 000 EK OR LFS KFS Balansräkning Omsättningstillgångar exkl. varulager = kassa, bank och kundfordringar. Kassalikviditet = omsättningstillgångar utan varulager. Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 2€447,60 2€447,60 -2€447,60 0,00 1930 Checkräkningskonto 101€519,81 101€519,81 79€136,15 180€655,96 1940 Bank (övriga konton) 350€000,00 350€000,00 0,00 350€000,00 S:a Kassa och bank 453€967,41 453€967,41 76€688,55 530€655,9 S:a Kassa och bank 106€675,53 106€675,53 2€996,50 109€672,03 S:a Omsättningstillgångar 106€675,53 106€675,53 2€996,50 109€672,03 S:a TILLGÅNGAR 119€675,53 119€675,53 396,50 120€072,03 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital 2010 Eget kapital -39€652,87 -39€652,87 0,00 -39€652,8

Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Plusgiro 218€935,43 218€935,43 41€944,65 260€880,08 1930 Sparkonto LF 112€466,00 112€466,00 0,00 112€466,00 1940 Garagefond 120€465,30 120€465,30 0,00 120€465,30 S:a Kassa och bank 451€866,73 451€866,73 41€944,65 493€811,3 Omsättningstillgångar Kassa och bank 10 20 PLUSGIROT S :a Kassa och bank S:a O msättnin gstill gångar S :A TILLGÅNGA R Balansrapport Preliminär EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 29 10 29 19 S :a Eget kapital EGET KAPITAL REDOV ISAT RESULTAT S :a Eget. KASSA OCH BANK Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början Arets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder arbetslöshetshetsersättning Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Skulder till närliggande organisationer ~

Balansräkningen, eget kapital, skulder och

Omsättningstillgångar Fordringar 1680 Andra kortfristiga fordringar 95, 0- 0,00 Summa fordringar 95,00 -95,00 0,00 Kassa 43och bank 1920 Plusgiro 530,70 -16 809,50 26 721,20 1940 Bank 12 783,74 2 000,00 14 783,74 Summa kassa och bank 56 314,44 -14 809,50 41 504,94 Summa omsättningstillgångar 56 409,44 -14 904,50 41 504,94 SUMMA TILLGÅNGAR. Kassa och bank 167652 89782 0 Summa Omsättningstillgångar 177861 126370 0 Summa Tillgångar 2294183 347843 0 Eget kapital och skulder Summa Eget kapital -44592 259359 0 Summa Obeskattade reserver 0 0 0 Avsättningar 0 0 0 Summa Skulder 2176606 250653 0 Summa eget kapital och skulder 2132014 510012 0 Ställda panter 391727 325898 Övriga tillgodohavanden i banken - Övriga värdepapper 10 221 Summa 10 221 Omsättningstillgångar, tkr Upplupna Förvaltningsarvoden 17 616 Övriga interimsfodringar 4 90 Omsättningstillgångar Varulager 7241 2.13 Råvaror och förnödenheter 141x, 142x, 1430, 1431, 1438 Kassa och bank 7281 2.26 Kassa, bank och redovisningsmedel 19xx Eget kapital och skulder Eget kapital 7301 2.27 Bundet eget kapital 208x 7302 2.28 Fritt eget kapital 209x Obeskattade reserve

S:a Kassa och bank 40€276,64 40€276,64 -26€446,26 13€830,38 S:a Omsättningstillgångar 40€276,64 40€276,64 -26€446,26 13€830,38 S:a TILLGÅNGAR 25€276,64 25€276,64 -26€446,26 -1€169,62 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapita Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Lager 2 226 116 1 536 270 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 77 536 63 158 5 245 770 4 604 651 Kassa och bank 7 745 567 11 402 901 Summa omsättningstillgångar 12 991 338 16 007 553 Råvaror och förnödenheter -5 426 628 -5 041 34 Omsättningstillgångar Inbetalt kapital Kassa och bank Långfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Reserver Balanserat resultat Tabellerna I och II måste lämnas in både skriftligt och på cd-rom. Summa tillgångar Kortfristiga leverantörsskulde

Omsättningstillgångar - StartaEgetInfo

Summa kassa och bank 126 888,53 126 888,53 -2 478,10 124 410,43 Summa omsättningstillgångar 126 888,53 126 888,53 -2 478,10 124 410,43 SUMMA TILLGÅNGAR 126 888,53 126 888,53 -2 478,10 124 410,43 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2019€ Årets resultat 122 770,00 122 770,00 -184 594,90 -61 824,9 Rörliga aktiva består av omsättningstillgångar (vaihto-omaisuus), fordringar (saamiset), finansiella värdepapper (rahoitusarvopaperit) samt kassa och bank (rahat ja pankkisaamiset). Anläggningstillgångar (käyttöomaisuus) Tillgångar som är avsedda att stadigvarande användas i rörelsen under flera år

Hyresgästföreningen driver fastighetsbolag | Rebecca

Omsättningstillgångar Kassa och bank Kassa 1910 Bank, PlusGiro 1920 S:a Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Balansrapport Preliminär Ing balans 5 500,00 5 500,00 5 500,00 4 901,00 1 14 724,65 119 625,65 1 19 625,65 125 125,65 -131 653,65 -131 653,65 6 528,00 6 528,00 -125 125,65 o,oo Sida: Utskrivet: Senaste vernr: Perio Kassa och bank 1910 Kassa 370,00 0,00 370,00 1940 Bankgiro 317 725,63 -55 950,05 261 775,58 1942 Bank Skåne 0,00 47 800,00 47 800,00 S:a Kassa och bank 318 095,63 -8 150,05 309 945,58 S:a Omsättningstillgångar 328 131,03 -15 196,45 312 934,58 S:A TILLGÅNGAR 328 527,03 -15 220,45 313 306,58 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDE Kassalikviditet anges som decimaltal eller i procent och ett tal på 1 (eller 100%) eller mer anses som godkänt, och ett tal som understiger det anses ofta som riskabelt. Kassalikviditet är närbesläktat med nyckeltalet balanslikviditet, men är ofta ansett som mer rättvist för den faktiska likviditeten då det inte räknar med varulagret

Omsättningstillgång - Vad är en omsättningstillgång

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

Årsredovisning Hedin Bil 2016

1xxx - Tillgångar som kassa, bank och kundfordringar; 2xxx - Skulder och eget kapital; Resultatrapporten. 3xxx De delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar med kontonummer 10XX-13XX är tillgångar som ska innehas över ett års tid,. Tillgångar och skulder - Företagets tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Om du har en kontantkassa ska kassan överensstämma med både kassajournalens och bokföringens saldo. Saldot på kontoutdragen från plusgiro och bank ska överensstämma med bokföringens saldo kortfristiga placeringar samt kassa och bank) ska då de först redovisas på balansräkningen värderas till anskaff­ ningsvärde inklusive direkta transaktionsutgifter. Som följer av 6 kap. 7 § lagen (1997:614) om kommunal redo­ visning ska finansiella omsättningstillgångar efter första redo

Balansräkning & kassaflödesanalys - Del 6 Lär dig analy

Nedskrivningar och återföringar enligt första-tredje styckena ska redovisas i resultaträkningen. Allmänna bestämmelser om värdering av omsättningstillgångar. 5 § Omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen, om inte något annat följer av 6, 8 eller 10 § Kassa och bank 1921 BankGiro 144 811,49 -860,00 143 951,49 1930 Sparkonto 121 864,21 0,00 121 864,21 S:a Kassa och bank 266 675,70 -860,00 265 815,70 S:a Omsättningstillgångar 266 675,70 -410,00 266 265,70 S:A TILLGÅNGAR 266 675,70 -410,00 266 265,70 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital inkl obeskattade reserve Kassa och Bank. Sista typen av tillgångar som finns i ett företag är KASSA OCH BANK. Det framgår av benämningen vad som ingår här. Man får dock inte glömma bort att även olika typer av särskilda bankkonton såsom upphovsmannakonto, skogskonto och spärrade bankmedel ryms inom den här kategorin

Balansräkning - en snabbgenomgån

Summa Kassa och bank 4 549,29 4 549,29 -710,20 3 839,09 Summa Omsättningstillgångar 5 035,91 5 035,91 -1 196,82 3 839,09 Summa Tillgångar 5 035,91 5 035,91 -1 196,82 3 839,09 Eget kapital, avsättningar och skulder Ing balans Ing saldo Period Utg balans Eget kapital 2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfun C. Omsättningstillgångar I. Varulager m.m. II. Fordringar III. Kortfristiga placeringar IV. Kassa och bank. EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER. A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet eget kapital I. Aktiekapital II. Överkursfond III. Uprivningsfond IV Andra fonder V. Balanserad vinst eller. Definition. Kassalikviditetsmetoden är en formel för att mäta företagets likviditet eller betalningsförmåga på kort sikt (mest vanligt för banker och finansiella institut) genom att beräkna förhållandet mellan alla omsättningstillgångar (kontanta medel kassa och bank, ) och likvärdiga på kort tid omsättningsbara tillgångar ( t.ex Ekonomihandboken: Kassa och bank. Karolinska Institutets ekonomiavdelning har det övergripande ansvaret för KI:s likviditetshantering. Detta avser såväl obligatorisk lånefinansiering för investeringar hos Riksgälden (RGK) som det löpande penningflödet som hanteras via Danske Bank och Swedbank

Vad är omsättningstillgångar

Balansräkningen, eget kapital, skulder och

Exempel på årsredovisning för företag som startat det

Kassa *Bank och PlusGiro Bank och PlusGiro Minnesfond Skattekonto Interimsfodringar Lager Lager Summa omsättningstillgångar: Anläggningstillgångar Inventarier Ack. Avskrivningar Inköp datorer Ack. Avskrivningar dator Summa anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9. Låneskulder skrivs in i ruta B13. Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras och förs in i ruta B14 (B8 om det är en fordran). Leverantörsskulder (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B15

Anders Hedin Invest AB Årsredovisning 2014Analys och ekonomisk översikt | Vansbro kommun

Kassa och bank 1920 Plusgiro 433€953,43 433€953,43 -433€953,43 0,00 1930 Föreningskonto 0,00 0,00 400€501,63 400€501,63 S:a Kassa och bank 433€953,43 433€953,43 -33€451,80 400€501,63 S:a Omsättningstillgångar 457€810,43 457€810,43 -52€328,80 405€481,63 S:a TILLGÅNGAR 477€228,43 477€228,43 -52€328,80 424€899,6 Förändring av övriga omsättningstillgångar Kursdifferenser i kassa och bank 99: 195: Kassa och bank vid periodens slut. Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 3(4) 2015-12-31 11 935 10 609 22 544 933 707 956 251 956 251 1 1 1 11 935 15 581 22 55 Kassa och bank 1920 Pluggiro S:a Kassa och Bank S:a Omsättningstillgångar TILL.GÅNGAR RESULTAT Balansrapport In balans 104 544 104 544 104 544 104 544 104 544 Utsksrivet: Senaste vernr: Period 99 295 99 295 99 295 99 295 99 295 2020-01-24 128 Ut balans 203 840 203 840 203 840 203 840 203 84 Förändring av övriga omsättningstillgångar Kursdifferenser i kassa och bank -113: 99: Kassa och bank vid periodens slut.

 • Reservdelar Shimano växelreglage.
 • IKEA Home Smart flera användare.
 • Michael Buscemi BlacKkKlansman.
 • Creature ragnarok ark.
 • Test motorsåg proffs.
 • Särskilda helikoptergruppen.
 • Jesus lever blogg.
 • Windows 10 version 1709 features.
 • Omega 3 nötter.
 • Stora testiklar.
 • Håll om mig ljudbok.
 • Seraphine Twitter.
 • Wingull moveset gen 3.
 • Optimus Prime Truck model.
 • Terje Hellesø lodjur.
 • Espressomaskin professionell.
 • Paul Klee Epoche.
 • Shay Mitchell Movies.
 • Mount St Helens.
 • Faust legend.
 • Hur såg torparnas och statarnas arbetsförhållanden ut?.
 • Düsseldorf studieren erfahrung.
 • Flughafen München parken kostenlos.
 • Cialis dosering Flashback.
 • Koi soorten en prijzen.
 • Hindustan Motors news.
 • Vögel füttern Sommer verboten.
 • 100000 iraqi dinar to SEK.
 • Strandnära hotell Västkusten.
 • HEi München Kurse.
 • Terje Hellesø lodjur.
 • Google Maps search history.
 • Brisk company.
 • Gesetzgebung Deutschland.
 • An Unfinished life full movie free.
 • Tätt gräs webbkryss.
 • Kammmolch Steckbrief.
 • Japan Photo Tveita.
 • Chaos 6 Sonic.
 • P4 Västmanland medarbetare.
 • Finnhamn affär öppettider.