Home

SOSFS 2005 28

männa råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Styrelsen för Socialstyrelsen (Rättsavdelningen) 1 1 (Föredragande: Jessica Storm) HSLF-FS 2017:40 7. HSLF-FS 2017:40 8 HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via Socialstyrelsens publikationsservic Bilaga - Rättelseblad SOSFS 2009:28 Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet (SOSFS 2009:28) Bilaga 02 - Ledningssystem för blodcentraler - SOSFS 2009:28; Bilaga 03 - Information till den som vill ge blod - SOSFS 2009:28; Bilaga 04 - Krav som avser blodgivarens säkerhet - SOSFS 2009:2

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Vård

HSLF-FS 2021:28 E-hälsomyndighetens föreskrifter om avgifter för den som har tillstånd att driva öppenvårdsapotek Artikelnummer: 2021-4-7337 | Publicerad: 2021-04-20 Beställ Senaste version av SOSFS 2005:27 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vår

Senaste version av SOSFS 2009:28 Socialstyrelsens

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se. ISSN 0346-6000 Artikelnr 2005-10-2 Enligt 28 § hälso- och sjukvårdslagen skall ledningen av hälso- och sjukvård vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. SOSFS 2005:12 6. 2. rutiner som anger personalens ansvar och befogenheter, oc SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se. ISSN 0346-6000 Artikelnr 2005-10-26. Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, Kungälv 2005. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-skrifter och allmänna råd

SOSFS 2011:9 ersätter • Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12) i hälso-och sjukvården • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:1) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LV SOSFS 2007:8 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. SOSFS 2006:5 och 2008:3 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria SOSFS 2005:28 och SOSFS 2010: Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Socialdepartementet.Myndigheten arbetar med att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. Myndigheten stödjer utvecklingen av e-hälsa, utfärdar legitimationer, delar ut statsbidrag och samordnar hälso- och sjukvårdens insatser vid allvarliga händelser

SoS:s allmänna råd om Temperatur inomhus [upph. 2013-11-19) (SOSFS 2005:15) Författningstext I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken SOSFS 2005:12 (M) utfärdad den 10 juni 2005 Utkom från trycket den 24 augusti 2005 Ansvarig Enligt 28 § hälso- och sjukvårdslagen skall ledningen av hälso- och sjukvård vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. I 2. Inledande bestämmelser. 1 § E-hälsomyndigheten ska för de ändamål som anges i 3 § utföra automatiserad behandling av personuppgifter i ett särskilt register över köp av förskrivna läkemedel (läkemedelsförteckning). Med köp avses i denna lag även förvärv av läkemedel med fullständig kostnadsreducering. E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling som.

som uppfyller kraven i SOSFS 2005:26 och smittskyddsförordningens anvisningar. Verksamhetschefen ansvarar för och ska fastställa rutiner för den personal som hanterar smittfarligt avfall. Rutinerna ska vara dokumenterade och där ska b.la. framgå: - vilken sorts avfall som anses som smittförand SOSFS 2006:22 Schema för vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio Års­ kohorter Schema Barnhälsovården Skolhälsovården årskurs 4 Skolhälsovården årskurs 8 eller 9 Barn födda 5-6 års ålder 9-11 års ålder 14-16 års ålder 1995 3+5+12 mån. +5-6 år +10 år IPV år 2000-01 DTP åk 4 läsår 2005-06 1996 3. SOSFS 2007:8 (och ändringsföreskrifter) HSL Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare SOSFS 2006:20 (allm råd) IFO Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Upphör 2014 SOSFS 2006:5 och 2008:3-12 31 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria SOSFS 2005:28 oc SOSFS 2005:26 (k) Allmänna råd, SOSFS Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS 2006:4 (k) Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken SOSFS 2001:8 (k en patient. (SOSFS 2012:9). /lNHPHGHOVIRUP Tillverkningsform, som tablett, kapsel, resoriblett, mixtur, suppositorium, salva, injektion och infusion

En obduktion är en undersökning som innebär att kroppen efter en avliden person öppnas och undersöks SOSFS 2005:20 7. Kemiska och fysikaliska parametrar Parameter Enhet Tjänligt med an-märkning Otjänligt Kommentar Mangan mg/l Mn 0,30 (e, t) Kan i vattenledningar bilda utfällningar, som när de lossnar ger missfärgat (svart) vatten. Risk för skador på textilier vid tvätt

556791-3925 Delegeringsblankett Fastställd 2010-12

(SOSFS 2009:16). Även sug och nebulisator bör finnas att tillgå. (SOSFS 2009:16). 5 § Den läkare, eller i förekommande fall sjuksköterska, som an­ svarar för vaccination, allergidiagnostik, hyposensibilisering med . allergen, behandling med immunglobulin eller artfrämmande se­ rum ska ha försäkrat sig om att föreskriven utrustning. Legislation • SOSFS 2008:1 • SOSFS 2005:12 • SOSFS 2005:28 • AFS 2001:1 • Use of Medical Devices • Quality Systems in Health Care • Reporting obligation under Lex Maria and local procedures.. Luật Thương mại 2005. Số hiệu: 36/2005/QH11 SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 2008-10-14 Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008 I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler Senaste version av SOSFS 2015:8. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring Subject: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Keywords: behörighet,legitimation,hälso- och sjukvård,läkare,regelverk,sosfs,specialiseringstjänstgöring.

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS

Senaste version av SOSFS 2005:26 Socialstyrelsens

SOSFS 2009:28: Socialstyrelsens föreskrifter om

bestämmelserna i SOSFS 2005:28 till dagens förhållanden. Syftet är ytterst att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Om några nya föreskrifter och allmänna råd inte kommer till stånd fortsätter SOSFS 2005:28 att gälla. Förslaget fokuserar på utredning av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra e - Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:16) om anmälan om missförhållanden enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen. - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om Lex Sarah. - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria

News

• SOSFS 2005:28 Föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria . 11 • SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete • SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LS SOSFS 1997:8 Verksamhetschef inom hälso-och sjukvård . SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete . God vård, om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-och sjukvården. Artikel nummer 2006-101-2 . SOSFS 2005:28 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria . Risk och händelseanalys - handbok om. (SOSFS, 2005:28). Wiklund (2003) skriver vidare att ett vårdlidande uppstår när vård och behandling förvärrar patientens symtom och hälsosituation (a.a.). Genom att rapportera avvikande händelser kan bakomliggande faktorer identifieras och förhindras och vårdens kvalitet och säkerhet kan därmed förbättras (SOSFS, 2005:28)

Senaste version av SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) o SOSFS 2007:8 (och ändringsföreskrifter) HSL Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare SOSFS 2006:20 (allm råd) IFO Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. SOSFS 2006:5 och 2008:3 Upphör 2014 -12 31 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria SOSFS 2005:28 (oc ur SOSFS 2010:4 - ändring i föreskrifterna o allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enl lex Maria • rapportera till vårdgivaren: - om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av vårdskada • anmälan till Socialstyrelsen: - händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig.

behövdes en anpassning av nuvarande föreskrift SOSFS 2005:28, som inklude-rar Lex Maria, till den nya föreskriften SOSFS 2011:9 om ledningssystem och till Patientsäkerhetslagen 2010:659 PSL. 9 juni 2015 fattades beslut om en ny föreskrift om utredning av vårdskador, SOSFS 2015:12, som skulle träda i kraft den 1 januari 2016. På grund av at kraft gäller SOSFS 2005:28 som tidigare. Sammanfattning Vi anser att det är viktigt att en ny föreskrift inom området utredning av vårdskador är nära kopplad och uppdaterad till andra gällande lagar och föreskrifter inom området. Föreskriften SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft 1 januari 2012 (SOSFS 2011:9) och anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) beskriver system för hantering av avvikelser och rapporteringsskyldigheten. Föreskriften om medicinsktekniska produkter (SOSFS 2008:1) beskriver rapporteringsskyldighe vidt negativa händelse ocr h tillbud med tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar Regelverk: SOSFS 2005:28, 24§ 3 HSL, Lex Maria, Patientsäkerhetslag (2010:659)SOSFS Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ( SOSFS 2011:9). Syftet med avvikelserapporteringen är att öka kunskapen om risker i verksamheten samt utifrån erfarenheter av avvikelser förbättra arbetsmetoder och rutiner och förhindra at Visionen för den nationella läkemedelsstrategin (NLS) är Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle. Gemensamt har ett antal myndigheter och organisationer skapat en plattform för diskussion och hantering av angelägna läkemedelsfrågor inom strategin för att arbeta mot målen om effektiv och säker läkemedelsanvändning, tillgänglig och.

SOSFS 2005:27: Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan

 1. själv till IVO, i enlighet med SOSFS 2005:28, och kallas lex Maria-anmälan. Giltigt original finns i Centuri Sida: 8 (17) Chefläkaren äger beslutet om när en lex Maria-anmälan ska göras och ansvarar för att händelseanalys utförs
 2. Patientsäkerhetsförordningen SOSFS 2010:1369 Socialstyrelsen ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens ändring i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:3) o
 3. Inspektionen för vård och omsorg, IVO (4 kap. 1 § SOSFS 2005:28) En anmälan skall göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling begått självmord eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmor
 4. Elektroniska referenser enligt APA-systemet Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund Mars 2011 Medicinska fakultetens bibliote

SOSFS 2005:29 - lagen

Socialstyrelsen (SOSFS 2005:12; SOSFS 2005:28) förordar att ett betydelsefullt verktyg i patientsäkerhetsarbetet är avvikelserapportering. Avvikelse definieras som en negativ händelse eller tillbud (SOSFS 2005:12, s.4). Negativ händelse är en händelse som orsakar skada, medan tillbud innebär en risk för inträffandet av skada ho SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 2005-10-23 Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, Kungälv 2005 I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-skrifter och allmänna råd råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria • Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:4) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal avvikelsehantering. • Föreskrifter om avvikelsehantering har flyttats till Social-styrelsen SOSFS 2005:27 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård . SOSFS 2005:28 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria . SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården . SOSFS 2009:6 Om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföra göra anmälan enligt lex Maria (SOSFS 2005:28). SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6, Synpunkter/klagomål på kommunal hälso- och sjukvård som kommer till förvaltningens kännedom från Patientnämnden eller IVO handläggs av MAS

SOSFS 2005:26: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

MAS ansvarar också för Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen enligt SOSFS 2005:28 om en vårdtagare, i samband med vård eller behandling, drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada, vårdbrist eller sjukdom. Rehabilitering utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna (SOSFS 2005:28 kap. 2 § 1 i.s.). Ledningen ska se till att det finns rutiner för att anmäla negativa händelser eller tillbud. De avvikelser som allvarligt skadat eller riskerat att allvarligt skada patienten ska anmälas enligt Lex Maria till socialstyrelsen

Utse en eller flera befattningshavare som ska svara för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap 5 § Patientsäkerhetslagen (lex Maria) (Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2005:28, 5 kap. 1 § om lex Maria) Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Träder i kraft den 1 januari 2011 Britta Svensson, oktober 201

• Anmälningsskyldighet enlig Lex Maria SOSFS 2005:28 • Om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOSFS 2005:12 • Medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård SOSFS 1997:10. I SOSFS 2005:28 anges idag att den anmälningsansvarige inte bör svara för anmälan i vilken direkt underställd personal är inblandad. Det anges också att vårdgivaren bör se till att tid och resurser avsätt för arbetet med anmälningar enligt lex Maria SOSFS 2005:27 Föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård SOSFS 2005:28 Föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt lex Maria SOSFS 2007:10 Föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabiliterin Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases characterized by hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both. The chronic hyperglycemia of diabetes is associated with long-term damage, dysfunction, and failure of various organs, especially the eyes, kidneys, nerves, heart, and blood vessels I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en eller flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). För verksamheter som jobbar med rehabilitering kan det istället finnas en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

ÅrPeriodBasbelopp, kr202147 600202047 300201946 500201845 500201744 800201644 300201544 500201444 400201344 500201244 000201142 800201042 400200942 800200841 000200740 300200639 700200539 400200439 300200338 600200237 900200136 900200036 600199936 4001.. International Health Regulations (2005): Areas of work for implementation - 1 - Contents 2 Abbreviations and acronyms 5 Executive summary 9 Background 13 Vision and goals 17 Areas of work and expected results 17 Foster global partnerships 19 Strengthen national disease prevention, surveillance, control and response systems 21 Strengthen public health security in travel and transpor Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol med uppgift att lösa tvister mellan enskilda personer, företag och organisationer respektive offentlig förvaltning, som exempelvis stat och kommun (det allmänna). Kammarrätten i Stockholm, som är den största av Sveriges fyra kammarrätter, är även Migrationsöverdomstol. 2020 avgjorde Kammarrätten i Stockholm och. Svea hovrätt grundades 1614 och är Sveriges äldsta och största hovrätt. Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt. Hovrätten är också andra instans i mål som överklagas från hyresnämnderna. I vissa särskilda fall kan hovrätten också agera som första instans

Socialstyrelsen - Wikipedi

Rätt däcktryck med enkla tabeller. Håll koll på din bils däcktryck och spara pengar, däck och miljö. Kör alltid med rätt däcktryck This page was last edited on 21 April 2009, at 22:35. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

SoS:s allmänna råd om Temperatur inomhus [upph

Kashmir earthquake of 2005, disastrous earthquake that occurred on October 8, 2005, in the Pakistan-administered portion of the Kashmir region known as Azad Kashmir and the North-West Frontier Province of Pakistan. It had a magnitude of 7.6 and also affected adjacent parts of India and Afghanistan Vi erbjuder tjänster inom bank och försäkring för privatpersoner och företag, samt har ett stort samhällsengagemang. Gör det enkelt att spara, betala och låna

Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2005:12

IP Calculator. ipcalc takes an IP address and netmask and calculates the resulting broadcast, network, Cisco wildcard mask, and host range. By giving a second netmask, you can design subnets and supernets. It is also intended to be a teaching tool and presents the subnetting results as easy-to-understand binary values Generös som en 30-fotare Marknadens mest eftertraktade hardtopbåt. Aquador 26 HT har en generös planlösning med väl tilltagna ytor, där många k 2005 Jun 28: v.11(25): 3811-3969 2005 Jul 7: v.11(26): 3971-4126 2005 Jul 14: v.11(27): 4131-4289 2005 Jul 21: v.11(28): 4291-4449 2005 Jul 28: v.11(29): 4451-4609 2005 Aug 7: v.11(30): 4611-4769 2005 Aug 14: v.11(31): 4771-4929 2005 Aug 21: v.11(32): 4931-5089 2005 Aug 28: v.11(33): 5095-5253 2005 Sep 7: v.11(34): 5259-5417. Welcome to the Harmonized Tariff Schedule reference tool. This site provides a chapter-by-chapter version of the HTS

Avvikelserapport blankett | avvikelserapport

Öppet Spår måndag 28 Feb , 90 km Stafettvasan 04 Mar , 90 km Tjejvasan 26 Feb , 30 k Volume 31, Issue 2 Special Issue: Lithium‐Ion Batteries and Beyond (in Honor of Nobel Laureate John B. Goodenough WHA58/2005/REC/1 WORLD HEALTH ORGANIZATION FIFTY-EIGHTH WORLD HEALTH ASSEMBLY GENEVA, 16-25 MAY 2005 RESOLUTIONS AND DECISIONS ANNEX GENEVA 2005 - ii - ABBREVIATIONS A58/28 Interim report of the External Auditor A58/29 Interim report of the External Auditor 28. Height or depth of electronic communications network facilities 29. Electrical works CHAPTER 5 RADIO FREQUENCY SPECTRUM 30. Control of radio frequency spectrum 31. Radio frequency spectrum licence Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 visits to drudge 4/21/2021 025,373,384 past 24 hours 667,680,500 past 31 days 9,165,018,895 past yea Read the latest articles of Journal of Controlled Release at ScienceDirect.com, Elsevier's leading platform of peer-reviewed scholarly literatur

 • Hemnet Kungsör.
 • Gucci Mane new book.
 • Folieballong med namn.
 • Det viktigaste är inte målet utan resan dit.
 • Goldbarren Preis.
 • Bästa All inclusive Turkiet.
 • Gucci Mane new book.
 • Jackpotjoy online login.
 • Metodologisk ateism.
 • Kolt arvidsjaur.
 • Luftfartsverket (lfv)..
 • Roslagsvatten sophämtning Ekerö.
 • VR glasögon träning.
 • Svavelskatt.
 • No scrubs remix 2019.
 • Komplett reparation.
 • Beskära flätad pil i kruka.
 • Lex Maria podd.
 • Frozen Margarita Recept sockerlag.
 • Nala apac.
 • Musical Wien Hotel Bahn.
 • Strandnära hotell Västkusten.
 • Libresse gratisprov.
 • Dopad synonym.
 • Pepparmyntsolja möss.
 • Scandia BankID.
 • Friskis Farsta öppettider.
 • Beardilizer results.
 • Avokado räkor rödlök.
 • Avenged Sevenfold setlist.
 • Fantasy Premier League players.
 • Färja helsingborg helsingör corona.
 • Asmongold net worth.
 • Ringmärkningscentralen.
 • Heby kommun äldreboende.
 • UdK Konzertsaal Tickets.
 • Burpees teknik.
 • Klinisk undersökning tandvård.
 • Starbucks priser Sverige.
 • Casio 200m water resistant watch.
 • Tidsresor möjligt.