Home

Ändra detaljplan parkmark

Kan kommunen ändra detaljplan-tomt står som park. Bevaka. Svara Nytt ämne Sök i ämne. Sida 1 av 2 1 2 1/2. S. sto #1. Medlem Nivå 1 5 okt 2019 21:28. Medlem apr Finns det någon indikation på att kommunen vill sälja sin parkmark? Nej, det är vi som tycker den här plätten är perfekt att bygga hus på.. vi får helt enkelt fråga. Det som enligt detta kapitel gäller i fråga om förslag till och antagande av en detaljplan ska också gälla i fråga om förslag till och beslut om att ändra eller upphäva en detaljplan. 38 a § Vid förlängning av genomförandetiden enligt 4 kap. 24 § behöver 18 § första och andra styckena samt 19-25 §§ inte tillämpas

En detaljplan fortsätter att gälla även efter att genomförandetiden löpt ut, däremot kan en kommun då ändra, ersätta eller upphäva planen. Det är svårare att göra under genomförandetiden. En detaljplan reglerar inte enbart byggandet utan även hur mark- och vattenområdet får användas Det innebär att om exempelvis ett enbostadshus med tillhörande mark är placerat på ett område som utgör parkmark i detaljplan har enbostadshuset ingen tomt enligt definitionerna i PBL. En sådan situation kan exempelvis uppstå om en detaljplan har antagits där det redan fanns befintlig bebyggelse och syftet med detaljplanen var att göra om en bostadstomt till en park ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Lag (2019:949) . I fjärde kapitlet i Boverkets föreskrifter om detaljplan anges vilka användningsbestämmelser som får användas för allmänna platser i en detaljplan Det ska framgå ur detaljplan vad som är park och vad som är natur. Ska någon av dessa innehålla anläggningar som utgör omgivningspåverkan, såsom en stor lekplats, en ridväg eller en stor bollplan så bör det specificeras genom detaljplan. Kommersiella lekplatser som tar ut avgift bör inte redovisas inom ramarna för parkmark

Kan kommunen ändra detaljplan-tomt står som park Byggahus

Detaljplan för del av fastighet Hammar 7:1 (Gustavelund) Syftet är att ändra gällande planbestämmelser för området, från parkmark till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Genom detta möjliggörs en lagringsyta som kan nyttjas av Hasopors verksamhet innan leverans till kund I plan- och bygglagen finns särskilda regler, övergångsbestämmelser, för hur äldre planers giltighet ska bedömas. Här anges bland annat att stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser som enligt tidigare lagstiftning klassificerats som detaljplaner även fortsättningsvis ska anses vara detaljplaner. Planer ska tolkas efter de regelverk som. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning, och är ett juridiskt bindande kontrakt mellan Region Gotland, markägare och grannar. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller en ny detaljplan antas för samma område. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras

Processen för att ändra en detaljplan - PBL kunskapsbanken

 1. Att ändra en detaljplan är en lång process och måste ske genom ett beslut av byggnadsnämnden. Läs mer om planprocessen. Översiktsplanen. Stadens översiktsplan täcker hela Göteborg och ger en långsiktig vision om hur kommunen vill att stadens mark- och vattenområden ska användas; gata eller parkmark
 2. Syftet med att ändra den nu gällande detaljplanen kan sammanfattas i tre punkter: Att tillse att befintlig bebyggelse legaliseras på så sätt att den inordnas inom kvartersmark i en ny detaljplan. Att redovisa förslag på hur fastigheten Tunbohässle 1:152 skall kunna indelas i ändamålsenliga tomter
 3. ÄNDRING AV DETALJPLAN GRÄNSER ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER GENOMFÖRANDETID J ha parkmark samt 5, O ha trafikleder och gator. Planområdet beräkrlas inrynma ca 150 tomter vid full utbyggnad. I bedöms vara av begränsad karaktär och syftar inte till att påtagligt ändra markanvänd-ningen inom det aktuella området
 4. MHF får lämna Storängsgården när kommunen ändrar detaljplan i Söndraby och parkmark blir villatomter

Detaljplanens syfte är att ändra gällande detaljplan från idrottsändamål till parkeringsändamål och säkerställa parkmark i den södra delen inom Klostergården 1:3 samt en anpassning till pågående markanvändning berörande Klostergården 1:1 och Klostergården 1:3. Planförslaget innefattar: Område för parkeringsändamål Detaljplan för del av Skolgatan och del av kv. Orgeln Planbeskrivning 3(8) ANTAGANDESHANDLING 3 Tidigare ställningstaganden SMS utskottet beslutade 2007-10-11 att ge verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service i uppdrag att ändra detaljplan för Skolgatan, delen Styckåsgatan - Östra Esplanaden med syfte att överföra parkmark til

Detaljplan för Lindbackens skola Standardförfarande LAGA KRAFT 2017-04-19 Ortofoto med planområdet markerat med röd linje. Postadress: Uppsala kommun, Angränsande till planområdet i söder, beläget på parkmark, ligger en byggnad som rymmer en förskola Detaljplan för bostadsbebyggelse . Vä 55:1 m fl Nya Ängamöllan Ändring redan planlagd mark för verksamheter/industri Näsby 34:24 mfl Ändring av detaljplan inom Infanteristen 4 . Betongen 1 m fl Detaljplan för kontor, verksamheter och parkmark. Kristianstad 4:47 m fl Detaljplan för nytt Rättscentrum har fått laga kraft mars 2021 Gällande detaljplan för den västra delen av planområdet, dp 0582K-1288, som anger parkmark. För den östra delen av planområdet gäller stadsplan för del av Kullborgsområdet, 0582K-1316, lagakraftdatum 1966-02-1, som anger markanvändning allmän plats (park, gata) för det aktuella området

Detaljplan för norra delen av Jonsbolsparken, Hammarö kommun, har utställts för samråd och granskning under 2019. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande. Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-14 att anta detaljplan för norra delen av Jonsbolsparken, antagandehandling 2019-09-16 Planområdet är detaljplanelagt (se figur 2). Gällande detaljplan rubricerad Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för KVARNBÄCKSOMRÅDET (Stenstorp 1:6 mm) fastställdes av länsstyrelsen den 10 februari 1978. Det aktuella markområdet redovisas som småindustriområde uppdelat på två kvarter, avskilt av parkmark En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I Sverige gäller att äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner ses som detaljplaner Detaljplan 436, Norra Ullevi Planområdet omfattar cirka 29 hektar och är beläget vis Åsleden cirka 1 km norr om Bålsta Centrum. Området omfattar bostadsbebyggelse, oexploaterad A-tomt samt parkmark Efter strukturplanen togs en första detaljplan fram för hela hamnområdet, skelettplan, och omfattar allmän platsmark och viss kvartersmark. Skelettplanen vann laga kraft 2015-01-13 och fastställer större delen av allmän plats, såsom gatustruktur och parkmark, och vattenområden. Plane

Vad är parkmark enligt detaljplanen? Sida 2 Byggahus

upprätta en ny detaljplan, eller om att ändra en befintlig. Ett utökat förfarande tar cirka 1½ - 2 år. Gäller förslaget till detaljplan en mindre förändring som saknar intresse för allmänheten kan ett så kallat standardförfarande användas. Det tar cirka 1 år. Kostnaderna för ett planarbete regleras i ett plankostnadsavtal Detaljplan Fastigheten omfattas av Byggnadsplan för del av Söderby-Karl samhälle, fastställd 1987-02-23. För aktuell fastighet medger gällande plan allmän plats, parkmark. I anslutning till fastigheten anges allmän plats vägmark. Gällande detaljplan, aktuellt område är markerat med rött

Tomt - PBL kunskapsbanken - Boverke

Nya studentbostäder planeras på Norra Fäladen - Sydsvenskan

Användning av allmän plats - PBL kunskapsbanken - Boverke

Detaljplan för del av Ljungby 7:131 och Ljungby 14:10 (Korsningen Gänges- Kånnavägen) Planförslaget syftar till att ändra markanvändning för del av fastigheterna Ljungby 7:131 samt Ljungby 14:10. Bestämmelser i gällande detaljplaner beskriver den berörda marken som parkmark och järnväg. I dag används del av ytan som parkering. positivt planbesked till att ändra gällande detaljplan så att en vändplan kan anläggas på parkmark och gatumark en-ligt gällande detaljplaner 82-35 samt 82-01. Kulturhistoriskt värdefulla områden Planområdet ligger inte inom något utmärkt område som bedömts vara av kulturhistoriskt värde. Behovsbedömning av miljöbedömning Hitta gällande detaljplaner. I Kartportalen finns alla gällande detaljplaner i Sandviken, Ockelbo och Hofors kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon detaljplan i området du är intresserad av ta del av Om det finns en detaljplan där arrendeområdet ligger får avtalet vara bindande i högst 25 år. För att ändra villkoren i ett anläggningsarrende måste avtalet först sägas upp. Villkoren i ett lägenhetsarrende kan inte ändras, på grund av att arrendet saknar besittningsskydd

tillhörande detaljplan för del av fastigheten Kroken 13 (utloppet) inom Nordantill i Norrköping Ny genomförandetid kommer att gälla för den ändrade bestämmelsen. I parkmark. Fastigheten är i privat ägo, den del som omvandlas till allmän plats sk väsentligt ändra byggnader och anläggningar; Reglerna hittar du i något som heter detaljplan. som gränsar till varandra eller åtskiljs av väg, parkmark eller dylikt. Bygglovsplikten beror på var fastigheten ligger. Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse är kraven högre Detaljplan för Kårarvets koloniområde i Falu kommun, Dalarnas län Planbeskrivning . Falu kommun 1 MSN0561/15 Den som på något sätt vill ändra i ett område där det finns fasta fornlämningar måste ha tillstånd från Länsstyrelsen. Falu kommun 5 MSN0561/1

 1. Knapp Ändrade skatteregler vid arbete i Sverige från 2021. För dig som får ersättning från en utländsk arbetsgivare. FTL) 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark),.
 2. Idag är området planlagt som parkmark vilket Fastighets AB Stenhöga tvåan önskar, genom ändring av detaljplan, ändra till kvartersmark. Förutsättningar Området ligger i Lilla Alby Orienteringskarta över planområdet . Stadsledningskontoret Erika Fagerberg 2017-01-12.
 3. parkmark i planen. Ovan: Gällande detaljplan över området. Beslut om planläggning Beslut om planläggning togs av stadsbyggnadsnämnden 2015-02-18 § 9, och uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av Rud 2:1, Björnparken
 4. Detaljplanen syftar till att ändra markanvändningen på ett antal fastigheter inom Enhagens industriområde. Ursprunglig detaljplan S220 anger kontor och industri på fastigheterna, men då efterfrågan på dessa verksamheter i dagsläget inte tidigare var parkmark
 5. eller detaljplan har vunnit laga kraft ska den registreras i fastighetsregistret. Under 2012 registrerades det bara 14 nya områdesbestämmelser i Sverige. Därtill registrerades enbart en ändring av befintliga områdesbestämmelser. Tillämpningen av områdesbestämmelser får därmed anses vara försvinnand

Planförslaget utgår från markanvändningen i gällande detaljplan (Dp 04/20014-1) och ger därmed i begränsad grad ändrade förutsättningar. De förändringar planen föreslår berör främst ändrat läge på områdets tillfartsväg (Lertagsvägen) och som följd av detta ändrade placeringar av bostadshusen Ledningsstöd fick den 4 februari 2019 i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för norra delen av Jonsbolsparken. Planen strider inte mot gällande översiktsplan. Planens syfte Syftet med planen är att ändra markanvändningen från parkmark till (B)- bostäder för fastigheterna Jonsbol 1:209 och Jonsbol 1:192 En detaljplan ska upprättas för att pröva lämpligheten att uppföra ett nytt kombinerat prövar även möjligheten att ändra del av gällande detaljplan för Västra vägen för att bekräfta pågående markanvändning, gatumark samt naturmark/parkmark i kommande plan. 6.4 BEHOV AV UPPHANDLING Arkitekt. Kommande utredningar. 7 Gällande detaljplan Gällande detaljplan möjliggör bland annat för natur och parkmark på allmän platsmark samt bostäder och idrott på kvartersmark med enskilt huvudmannaskap. Detaljpla-nen möjliggör bostadsbebyggelse på sex fastigheter med två våningar, minsta tomtstorlek 1500 kvm, endast en hu

Pågående planer Askersund - Sydnärkes byggförvaltnin

Processen att ta fram en detaljplan är till för att kommunen ska kunna bedöma om marken är lämplig för det som planen föreslår. Under planprocessen görs bedömningar hur stor påverkan planen har på omgivning och miljö, allmänhet och enskilda intressen Start-PM Detaljplan Kopparmora 2-224.pdf. Vanliga frågor och svar om planprocessen och detaljplanen hittar du i vår FAQ. Vanliga och föreningslokaler och byggnader erforderliga för fritidshusområdets tillsyn och skötsel samt som väg- och parkmark. Fastighetsägaren önskar ändra gällande byggnadsplan för att möjliggöra. tidigare var parkmark. D054 antogs 1991 dels för att möjliggöra uppförandet av en tennishall på fastigheten där Lidl ligger idag och dels för att ändra gällande detaljplan (S220) så att den anpassas till bildade fastigheter och utbyggd gata i området. D285 antogs 2013 i syfte att möjliggöra uppförande av ett vård- och omsorgsboende

Äldre planer och deras giltighet - PBL kunskapsbanken

 1. Detaljplan för del av kv Thor Planbeskrivning 6 Tidigare planuppdrag Det aktuella området har tidigare varit aktuellt för detaljplaneändring. År 2001 (24 april 2001, § 83) beslutade byggnadsnämnden att uppdra stadsbyggnadsförvalt-ningen att ändra detaljplan för Thor 14 och 4 inom Herrhagen för att möjliggör
 2. Kommunen kan i ett program till detaljplan ange mål och utgångspunkter för planarbetet. Det finns inte något krav på att ett program ska tas fram utan det är kommunen själv som avgör om det behövs. När ett program utarbetas ska ett samråd genomföras efter samma regler som när ett planförslag till en detaljplan tas fram
 3. Syftet med detaljplanen är att utöka befintligt verksamhetsområde i östlig riktning. I enlighet med gällande översiktsplan för Sandvikens kommun kan även inslag av handel och kontor att utredas. Syftet är också att ändra befintlig detaljplan för att återspegla hur området ser ut och används idag. Planhandlinga

Detaljplan för del av fastigheten Marieberg 1:15 i stadsdelen Marieberg (Boulebar) Dp 2013 -14088 -54 , antas. ändras från parkmark till kvartersmark för kultur- och fritidsverksamhet och ändra detaljplanen för att medge byggrätt för befintlig byggnad och verksamhet som ä Detaljplan 454 för del av Skokloster 2:462, Skokloster slottsby; Detaljplan 452 för Råby 7:1 m.fl., Båtsbacken [452] Detaljplan 453 för Segersta 1:70, Ekolskrog [453] Detaljplan 449 för Bista 3:6 med flera; Detaljplan 455 för Råby 3:15 m.fl., Hagviksstrand; Tillägg till detaljplan Bålsta 1:153 m.fl. (Snickeriet Idag är området planlagt som parkmark vilket Fastighets AB Stenhöga tvåan önskar, genom ändring av detaljplan, ändra till kvartersmark. Förutsättningar Området ligger i Lilla Alby Orienteringskarta över planområdet . Stadsledningskontoret Erika Fagerberg 2017-01-12.

Detaljplaner - Region Gotlan

Detaljplan för Strängnäs 2:1 och 3:1,delar av, Ingvarsvägen, Strängnäs, Strängnäs kommun 2012-05-09 DNR: 2010:122-214 . PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG . Detaljplanen syftar till att ändra medgiven markanvändning i gällande stadsplan från parkmark och en mindre del av ett Ri - område avset parkmark finns kvar även i förslag till ny detaljplan har bedömts vara lämpligt med tanke på bland annat avståndet till väg 276. Detaljplanen för Runö 7:15 m.fl. innebär även att 186 kvadratmeter av kommunens fastighet 7:108 planläggs som kvartersmark. Även detta är samma förhållanden som i gällande detaljplan, som int

planområdet av parkmark och i öster av parkmark och en bostads-fastighet samt i norr och söder av Norra Västkustvägen. Största delen av marken ägs av kommunen. Planområdets area är ca 350 m2. PLANENS SYFTE Planens syfte är att ändra gällande detaljplan så att parkmark ändras till gata i överensstämmelse med rådande förhållande Ändring av detaljplan för kvarteren FÄLLAN och ÅKERN m m inom VÄNNÄSBY INDUSTRIOMRÅDE Vännäsby, Vännäs kommun Planändringen avser att ändra användningen för fastigheten Tegen 1, del av gällande detaljplan, från endast Handel till Handel och publika verksamheter

Detaljplan - var du bor påverkar - Göteborgs Sta

 1. ändra planförslaget inför en andra granskning. Gällande detaljplan Detaljplaner som delvis berörs är: • Skövde Västergården 2:74 och Skövde Stommen 4:1 m.fl., laga kraft 1973-07-13. På berörd del anger planen parkmark. • Skövde Stommen 4:1 m.fl., laga kraft 1976-06-01. På berörd del anger planen parkmark och gatumark.
 2. - Kommunen skulle rent teoretiskt kunna driva en process för att ändra hela området till parkmark men givetvis måste även universitetets intressen beaktas. Detaljplan ännu inte upprättad 2
 3. Ledningsstöd fick den 4 februari 2019 i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för norra delen av Jonsbolsparken. Planen strider inte mot gällande översiktsplan. Planens syfte Syftet med planen är att ändra markanvändningen från parkmark till (B)- bostäder för fastigheterna Jonsbol 1:209 och Jonsbol 1:192
 4. Syftet med förslaget är att ändra och anpassa detaljplanen till nuvarande förhållanden och ändra bestämmelsen för markanvändningen till Skola (S).Förskolan Täppan har sin verksamhet inom hela planområdet. Enligt gällande detaljplan är ändamålet för Klippan 3:330, bostadsbebyggelse (B), och parkmark för del av Klippan 3:48

behov genom att ändra användningen till allmänplats i form av naturmark och parkmark. Utöver detta har vid utbyggnad av de två områdena vägdragningen kommit att se annorlunda ut än planen angav, Se planbeskrivning för detaljplan för Skommita, Tallåsen Title: V:planerdetaljplanerlaga kraftOdensala493 Odensala 5.1, parkmark blir kvartersmark493 Detaljplan_Odensala 1-5 m fl_Parkma Author: helene ändra parkmark (allmän platsmark) till område för bostäder (kvartersmark). An-sökan om upprättande av detaljplan har framförts av ägaren till fastigheten Sjö-berga 1:1. Handlingar Planavdelningen har upprättat förslag till samrådshandlingar gällande förslaget till detaljplan för Sjöberga 1:1 del av PLAN 2008/0

Gällande detaljplaner - Hallsbergs kommu

parkmark mellan tomterna, som inte blivit genomförd enligt gällande detaljplan, överförs till kvartersmark. Ett av bostadshusen inom fastigheten Gustafs-Källberget 3:13 utnyttjas idag som förskola. För att området även i fortsättningen alternativt ska kunna användas för förskola/fritids Avstyckning är när en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet. Det kan exempelvis ske i samband med att någon köpt mark för att bygga ett bostadshus. Man kan även stycka av en fastighet utan att det finns något köp som grund För planområdet gäller detaljplan P 46-3, enligt vilken hela området avses för industriända-mål. För mark söder och väster om planområdet gäller detaljplan P 67-3. Den anger friliggande envånings bostadshus söder om Åvägen mitt emot Södra Husby 5:34 samt parkmark längs planområdets gränser längre västerut Om fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse finns också bestämmelser. Sammanhållen bebyggelse är i Plan- och bygglagen, PBL, definierad som bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark En detaljplan är en plan som bestämmer vad marken ska användas till och vilken byggrätt en fastighet har. Detaljplanen är demokratiskt framtagen och är ett juridiskt bindande dokument. Detaljplanen kan förändra och/eller skydda den byggda miljöns innehåll, säkra bevarande eller införa vissa bygglovbefrielser med mera

Parkmark blir villatomter i Söndraby - H

fastigheterna går ett stråk utpekat som parkmark i gällande detaljplan. Detta stråk ägs idag av Nyköpings kommun men avses förvärvas av församlingen och regleras in i Vrenaby 28:1. Parkmarken omfattas av ett förordande om markupplåtelse enligt § 113 Byggnadslagen. Detaljplaneförslaget förutsätter att förordnandet upphävs En detaljplan omfattar ett avgränsat område och reglerar vilka ändamål marken får användas till i olika delar av ett Det är möjligt att komplettera eller ändra en detaljplan om allmän platsmark planlagt som natur- och parkmark. Inom planområdet finns en av kommunens dagvattendammar särskilt beslut har del av parkmark och del av kvartersmark kommit att nyttjas som lokalgata. Kpmmunala planbeslut Arbete med fðrdj upad översiktsplan pågår. Översiktsplanen och programmet för den tòrdjupade översiktsplanen har förutsatt att industriverksamheten skall vara kvar. Beslut om uppdrag att ändra detaljplan har fattats 1997. Parkmark och Asfalterade och belysta gc-vägar finns gc-vägar inom och i anslutning till planområdet. Öster och väster om förskolan överförs viss kvartersmark till parkmark. Längs väg 57 finns en planterad trädallé. Gc-väg längs väg 57 finns redovisad i gällande detaljplan norr om vägen (inom kv Tvärskeppet Detaljplan för del Plankan 9 m.fl. etapp 2 Planbeskrivning Samrådshandling augusti 2020 3 (22) INLEDNING Fastigheten Plankan 9 ägs av företaget Depoci AB vilka önskar ändra befintlig markanvändning på platsen för att kunna bedriva en livsmedelsbutik, restaurang och lekland m.m. samt för att kunn

Detaljplan för Skävi 1:56 Hallsbergs kommun, Örebro län Detaljplan för fastigheten SKÄVI 1:56 utbyggnaden är syftet att ändra tomten så att 4 meter läggs till fastigheten räknat från norr från Befintlig körväg på parkmark legaliseras i planen. Figur 6. Den norra fastighetsgränsen flyttas 4 meter mot norr Detaljplan för Hedåsen 3:9; Detaljplan för Lustigknopp 1 ; Detaljplan för Lövbacken 2:1 m.fl. Detaljplan för Styvmorsviolen 1 samt del av Lassas 2:1; Detaljplan för Södra Tuna 3:1, Etapp 1; Detaljplan för Tapetseraren 3 m. fl. Detaljplan för Vallen S:1, Ångersnäs; Detaljplan för Vallhov 2:1; Detaljplan för Åsen 8:23 m.fl Detaljplan för Myrflogården, Mornäs 16:71 Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i november 2019 reviderad i mars 2020 samt Maj 2020 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2018-11-01 Antagen MSN§68 2020 -06 18 Vunnit laga kraft 2020-07-24 STANDARDPLANFÖRFARAND Detaljplan för kvarteret Tingshuset i kommundelen Fullersta ändra detaljplanen för det befintliga Tingshuset för att stämma överens med den nuvarande användningen. • Befintlig parkmark samt värdefulla träd ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras • anta, ändra eller upphäva detaljplan då bestämmelser om enkelt planförfarande/ standardförfarande får tillämpas. (Enkelt planförfarande kan bara tillämpas på detaljplaner som påbörjats före 1 januari 2015.) I nämndens befogenheter innefattar också rätt att förlänga eller förnya en detaljplans genomförandetid

Detaljplaner - Kristianstads kommu

Syftet med förslaget är att ändra och anpassa detaljplanen till nuvarande förhållanden och ändra bestämmelsen för markanvändningen till Skola (S). Förskolan Täppan har sin verksamhet inom hela planområdet. Enligt gällande detaljplan är ändamålet för Klippan 3:330, bostadsbebyggelse (B), och parkmark för del av Klippan 3:48 DETALJPLAN FÖR RAGNABO 3:28 - grönstråket, Planens syfte är att i en detaljplanprocess pröva Iämpligheten av att ändra del av Ragnabo 3:28 från parkmark till bostadsmark. Detta möjliggör för de kringboende att köpa loss den mark som sedan länge är en integrerad del a

 • Bra tidning.
 • Järnaligan.
 • Richard dean anderson filmer och tv program.
 • Valles Världshus.
 • Sidfläsk ICA maxi.
 • Gipsplugg Byggmax.
 • Kanylbox.
 • Guapa book.
 • Forge of Empires voucher code.
 • Tyska filmer om andra världskriget.
 • Bästa sparräntan i Europa.
 • Brottmål karriär.
 • Midsomer Murders crime and Punishment filming locations.
 • Pelletsbrännare till vedpanna.
 • Uovision 565 problem.
 • Gwilym Lee Movies.
 • Nürnberger Christkind Benigna Munsi.
 • IMovie iPhone Videos übereinander legen.
 • Where can i buy Six Grapes Wine.
 • Wella SP Luxe Oil 100ml.
 • Köpa Office 365 företag.
 • Stratified squamous keratinized epithelium.
 • Dingo Australien.
 • Veloheld alleyx.
 • Måste man svara när chefen ringer.
 • Arolsen Archives.
 • Spökhistoria barn 5 är.
 • Mönster Matematik åk 7.
 • Friend request (2020 imdb).
 • Svart kardemumma recept.
 • Studentprylar att hänga runt halsen.
 • Pokemon Topps Booster.
 • Way To Go rabattkod.
 • Bra hudvårdsrutin.
 • GosuGamers csgo.
 • Leiche in Mülheim an der Ruhr 2019.
 • Hur mycket får man höja hyran efter renovering.
 • Toyota Prius Estate 1.8 VVTi Excel TSS 5dr CVT Auto.
 • Skytten stjernetegn horoskop.
 • Inneboendekontrakt mall.
 • Tro på det övernaturliga.